Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: NSA – preferencje w podatku od nieruchomości nie dotyczą całego budynku lecz pomieszczeń leczniczych

26 kwietnia 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok w sprawie II FSK 2726/17, dotyczącej obniżonej stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów leczniczych, na bazie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. NSA orzekł, że wpis do rejestru podmiotów leczniczych, nie uprawnia do uznania, iż wszystkie pomieszczenia wskazane jako „niezabiegowe” mogą być uznane za związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jedynie pomieszczenia związane z udzielaniem świadczeń tego typu mogą podlegać preferencjom.

Sprawa dotyczyła Spółki, która jest jedynym posiadaczem hotelu oraz jedynym podmiotem zajmującym się świadczeniem usług medycznych. Pomieszczenia wykorzystywane w związku ze świadczonymi przez Spółkę usługami medycznymi można podzielić na dwie grupy : Grupę 1 – do której należą pomieszczenia bezpośrednio wykorzystywane do świadczenia usług związanych z działalnością leczniczą prowadzoną przez Spółkę. Są to m.in. sale zabiegowe, pomieszczenia przeznaczone do wykonywania masaży, itp. ; Grupę 2 – („pomieszczenia niezabiegowe”), do której należą pomieszczenia pośrednio wykorzystywane dla celów świadczenia usług leczniczych, niezbędne dla prawidłowego świadczenia tych usług. Są to między innymi pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia hotelowe, pomieszczenia restauracyjne.

Przepisy (art. 5 ust. 1 i 2 lit. d) u.p.o.l.) przyznają preferencje w opodatkowaniu w przypadku budynków lub ich części jeżeli związane są one z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. Powyższe oznacza, że niższa stawka podatku mogła być stosowana nie tylko do budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale szerzej – do budynków lub ich części związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Trybunału Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 września 2013 r. sygn. akt K 22/12 orzekł, że regulację tą należy interpretować uwzględniając przesłankę podmiotowo – przedmiotową. „Budynki lub ich części zajęte przez podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą jednocześnie pozostawać w związku z działalnością leczniczą. Adresatem tego przepisu, w obydwu jego częściach, jest ten sam podmiot”.

Zdaniem Sądów obu instancji, dla zastosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – budynek lub jego część muszą być związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, po drugie – musi je zajmować podmiot udzielający tych świadczeń.

Sam wpis do rejestru podmiotów leczniczych, nie uprawnia do uznania, iż wszystkie pomieszczenia wskazane jako „niezabiegowe” mogą być uznane za związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Należy bowiem mieć na względzie, że w rozpatrywanej sprawie pomieszczenia podmiotu leczniczego znajdują się w hotelu wykorzystywanym przez Spółkę również w innych celach niż świadczenia zdrowotne, tj. do świadczenia usług : zakwaterowania, gastronomicznych, sprzedaży żywności i napojów, turystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

 

 

Jeżeli temat ten Państwa dotyczy, prosimy o kontakt z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *