Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Sejm pracuje nad zmianami w PIT dotyczącymi 50 % kosztów twórców

sejmSejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o PIT (druk sejmowy nr 2291) w zakresie kosztów uzyskania przychodu twórców. Przepisy, w brzmieniu  obowiązującym od początku tego roku, rodzą wiele wątpliwości m.in. wśród uczelni wyższych. Minister Finansów opublikował w tym temacie wyjaśnienia, w których podkreślał, że zmiany w PIT nie oznaczają utraty prawa do 50% kosztów tych nauczycieli akademickich, którzy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich. O sprawie pisaliśmy w tym wpisie.

Ministerstwo Finansów (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) proponuje obecnie zmianę w zakresie art. 22 ustawy o PIT dotyczącą przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych i związanych z nimi uprawnieniem do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (zmiana: art. 1 pkt 4 projektu).

Ministerstwo wskazuje, że zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy PIT polega na nadaniu nowego brzmienia przepisowi dodanemu nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Zmiana ta porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Ministerstwo wyjaśnia, że z uwagi na to, że dodany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych, zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych. Przepis został ponadto doprecyzowany poprzez wskazanie, że dyspozycją przepisu objęte są również: działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.

 

Projekt ustawy nadaje następujące brzmienie art. 22 ust. 9b: „9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

1)     działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2)     działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3)     produkcji audialnej i audiowizualnej;

4)     działalności publicystycznej;

5)     działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6)     działalności konserwatorskiej;

7)     prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8)     działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.”

 

Projekt ponadto zawiera m.in.:

  • zmianę w ustawie PIT odnoszącą się do zasad zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn (zmiana: art. 1 pkt 5 projektu). Ministerstwo wskazuje, ze dodawany ust. 9 w art. 23 ustawy PIT pozwoli na zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy środki te wykorzystywane przez darczyńcę były przez niego amortyzowane. Oznacza to, że obdarowany przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę (kontynuacja). Kontynuując amortyzację tych składników, uwzględni też wysokość dokonanych już przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, projekt ustawy zmierza do umożliwienia spadkobiercom ponownego określania wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nowelizacja z dnia 27 października 2017 r. pozbawiła obdarowanych, jak i spadkobierców możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny lub spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli nabycie to było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Zmiana wprowadzana niniejszym projektem oznacza zatem – w zakresie spadków – powrót do obowiązującego przed 1 stycznia 2018 r. stanu prawnego, a w zakresie darowizn – do złagodzenia regulacji wprowadzonej nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm rodzinnych.

 

  • zmianę w ustawie PIT dotyczącą regulacji zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych (zmiana: art. 1 pkt 6). Zmiana ma charakter doprecyzowujący i polega na wyjaśnieniu, że zasady uregulowane w art. 24 ust. 11–11b ustawy PIT mają zastosowanie również do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

  • dodanie w ustawie PIT (art. 52i) i w ustawie CIT (art. 38d) zwolnienia obejmującego kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

 

Link do projektu ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym

Link do procesu legislacyjnego

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *