Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Rejestr podatników VAT, Centralne Repozytorium Kas i inne plany MF uszczelniania VAT

_MG_9672

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską, opisuje dalsze plany Minister twa co do uszczelniania VAT.

Kolejną inicjatywą legislacyjną jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UA34).

Głównym założeniem projektowanej ustawy jest udostępnienie wykazu podatników VAT czynnych, dzięki któremu uczciwi podatnicy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach przede wszystkim dotyczących aktualnego statusu rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Wykaz będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Projektowane przepisy umożliwią szeroki i bezpłatny dostęp do takich danych jak: numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi pełną nazwę, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres siedziby, numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym, daty: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną tych czynności.

Założeniem jest, aby informacja o podatnikach wykreślonych z rejestru podatników VAT czynnych widniała w wykazie przez pięć lat, co umożliwi zweryfikowanie wstecz transakcji z kontrahentami. Zakłada się, że wykaz będzie aktualizowany raz na dobę. Projekt przewiduje również, że dokonanie płatności (w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15 000 zł) na rachunki inne niż opublikowane w wykazie podatników VAT czynnych spowoduje skutki podatkowe w postaci odpowiedzialności solidarnej z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego ewentualną zaległość podatkową (do kwoty podatku VAT związanego z konkretną dostawą lub usługą).

Projekt był przedmiotem uzgadniania, opiniowania i konsultacji publicznych i aktualnie trwa analiza zgłoszonych uwag.

Ponadto procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (numer w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UA35), który wprowadza nowe rozwiązanie w zakresie wystawiania faktur oraz w systemie kas rejestrujących. Projekt jest na etapie analizy uwag zgłoszonych w ramach przeprowadzonych uzgodnień resortowych i konsultacji publicznych.

Przedmiotowa regulacja zmienia zasady wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Zmiana została zaproponowana w związku ze zgłaszanymi znacznymi nadużyciami w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym (tzw. „pustych faktur”) do paragonów fiskalnych. W ustawie proponuje się ograniczyć prawo do wystawiania faktur dla przedsiębiorców do paragonów, które będą zawierały numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Regulacja ta pozwoli na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Ponadto projekt wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego „Centralnym Repozytorium Kas”. Otrzymywanie i gromadzenie informacji z kas rejestrujących będzie stanowiło ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży. Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe ewidencjonowanego na kasach obrotu i kwot podatku należnego. Proponowane rozwiązania umożliwią także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na ostatnim etapie obrotu towarami i usługami.

Kolejnym rozwiązaniem mającym usprawnić pobór podatku VAT jest wprowadzenie zmian do schemy Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego VAT. Nowa, trzecia wersja struktury JPK_VAT, która będzie miała zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r., uwzględnia część postulatów zgłoszonych przez przedsiębiorców w ramach konsultacji podatkowych prowadzonych w okresie od 7 lipca do 7 sierpnia 2017 r.

Już obecnie JPK_VAT jest skutecznym narzędziem w walce z karuzelami podatkowymi i stanowi ważne narzędzie do identyfikacji nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. W przyszłości schema ta będzie przebudowywana w ten sposób, aby z jednej strony usunąć nadmiarowe dane, a z drugiej strony, w kolejnych etapach prac nad przebudową pliku, dążyć do uzyskania za pośrednictwem JPK_VAT danych takich, aby możliwe było wyeliminowanie obowiązku składania przez podatników deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Należy również wskazać, że JPK_VAT w 2018 r., docelowo po objęciu obowiązkiem raportowania JPK_VAT przez wszystkich podatników, będzie podstawą budowy Centralnego Rejestru Faktur, narzędzia służącego eliminacji wyłudzeń w podatku VAT.

 

Pełny tekst odpowiedzi pod linkiem.

 Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *