Aktualności podatkowe

Aktualności: Wyższe składki ZUS uchwalone

24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

W związku z powyższym dostosowano brzmienie przepisów obowiązującej ustawy o s.u.s. (art. 1 pkt 1, 3–7 projektowanej ustawy) oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 6 projektowanej ustawy), a także ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664) – (art. 15 projektowanej ustawy).

Art. 19 ust. 1 projektu ustawy precyzuje, iż w ww. przypadkach składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należne za okresy do dnia 31 grudnia 2017 r. będą przekazywane do ZUS z zastosowaniem ograniczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Natomiast do składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. – bez ograniczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, tj. od całości wypłaconego wynagrodzenia (uposażenia).

Ustawa jest obecnie przedmiotem prac w Senacie.

 

Link do ustawy.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *