Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejny projekt deregulacji w podatkach

_MG_9679Trwają prace nad kolejnym projektem zmian w przepisach podatkowych, tym razem jest to projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt nosi datę 27 września 2017 r.).

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównych celem jest (zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Finansów) uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów, dokonuje wyjaśnienia ujawnionych wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców i narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzeniem kontaktów biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni.

Zakres proponowanych przez MRiF zmian to:

 1. ujednolicenie wzorów wszystkich formularzy w zakresie podatków lokalnych, tj. w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym;
 2. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujące:
  • likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:
   • informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o zaprowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,
   • odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,
   • dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
  • wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),
  • zniesienie obowiązku dokumentacji transakcji lub innych zdarzeń objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa dziale II ustawy – Ordynacja podatkowa,
  • wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi); natomiast po stronie dłużnika wprowadzony zostanie obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania,
  • podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,
  • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;
  • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,
  • wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;
 3. wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w odpowiednim zakresie analogicznych zmian jak w ustawie PIT;
 4. zmiany w ustawie o rachunkowości przewidujące:
  • wprowadzenie uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro dla większej niż dotychczas liczby jednostek (nieobjętych dyrektywą w sprawie. Rachunkowości – jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne) poprzez podniesienie progów wartościowych (z 2  mln euro do 3  mln euro),
  • zwiększenie zakresu jednostek (objętych i nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości) mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17  mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34  mln zł na 51  mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,
  • zwiększenia progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie:
   • klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych,
   • stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,
   • niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
   • odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
   • wprowadzenie możliwości odstąpienia przez określoną grupę przez jednostki mikro, jednostki małe, określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą ws. rachunkowości (np. spółek kapitałowych) od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów,
   • wprowadzenie możliwości stosowania przez jednostki, o których mowa w lit. d, przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej,
   • wprowadzenie możliwości nietworzenia przez jednostki, o których mowa w lit. d, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,
   • skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat,

5. zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa zmiany przewidują wprowadzenie:

 • obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi,
 • obowiązku dołożenia starań ze strony organu podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe, co ma na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych;

6. zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewidujące:

 • zniesienie obowiązku prowadzenia przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
 • wydłużenie możliwości powiadomienia o wyborze formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego,
 • uregulowanie na wzór ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych problematyki tzw. złych długów;

7. umożliwienie podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca;

8. zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług przewidujące:

 • zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim,
 • odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,
 • skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,
 • zmniejszenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE;

9. zmiany w ustawie – Prawo celne przewidujące:

 • uproszczenie procedury przy udzielaniu pozwoleń na procedury specjalne,
 • określenie progu na poziomie 10 euro, od którego osoby zobowiązane będą ponosiły koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z jego przechowywaniem,
 • ujednolicenie sposobu naliczania i poboru tych dwóch rodzajów odsetek pobieranych od należności importowych zasadnym jest stosowanie do odsetek od należności celnych tych samych zasad, które obowiązują w zakresie odsetek od zaległości od należności podatkowych z tytułu importu,
 • wprowadzenie możliwości uwierzytelniania odpisu udzielonego pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania z usług oferowanych na PUESC przez: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Uprawnienie do uwierzytelniania ww. dokumentu będzie przysługiwać osobom uprawnionym przez podmiot posiadający pozwolenie AEO lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych;

10. zmiany w ustawie o podatku akcyzowym przewidujące:

 • zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie,
 • rezygnacja z obowiązku przekazywania przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesiąca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Projekt ponadto zawiera zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, Kodeksie Pracy oraz kilku innych ustawach.

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z 1 stycznia 2018r. Obecnie trwa opiniowanie. Link do projektu.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *