Aktualności podatkowe

Aktualności: W podatkach gość gościowi nie równy

10 maja 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą ustalenia czy podatnik jest uprawniony do zaliczenia wydatków związanych ze spotkaniem integracyjnym do kosztów uzyskania przychodów.

Zarys sporu

Sprawę zainicjowała spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka” lub „C.”), która prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji. Spółka organizuje (co roku) branżowe spotkanie okolicznościowe o charakterze integracyjnym (dalej jako: „Spotkanie integracyjne”).

Do uczestnictwa w Spotkaniu integracyjnym Spółka zaprasza (zwani dalej łącznie jako: „Uczestnicy spotkania”):

      1)      pracowników C.,

      2)      współpracowników C., tj. osoby świadczące na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

      3)      byłych pracowników C.,

      4)      członków zarządu C.,

      5)      osoby najbliższe (członków rodziny) członków zarządu C.,

      6)      inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w C. oraz spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym C.H.,

      7)      członków rady nadzorczej C.,

      8)      pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C.,

      9)      współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., tj. osoby świadczące na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

     10)    kontrahentów C.,

     11)    przedstawicieli lokalnych władz.

Udział w Spotkaniu integracyjnym nie jest obowiązkowy, jednak do konkretnej, wyznaczonej daty, wymagane jest od Uczestników spotkania przesłanie informacji odnośnie chęci albo braku chęci uczestnictwa w Spotkaniu integracyjnym. W oparciu o przesłane potwierdzenia, Spółka wie na jaką liczbę osób przygotować Spotkanie integracyjne. Spółka co do zasady nie tworzy imiennej listy Uczestników spotkania, ale ma możliwość stworzenia takiej listy, w razie zaistnienia konieczności jej stworzenia.

Celem organizacji Spotkania integracyjnego jest przede wszystkim poprawa atmosfery pracy, bliższe poznanie się pracowników pracujących na co dzień w różnych, odległych lokalizacjach/oddziałach C., co ma w zamierzeniu poprawę efektywności i organizacji pracy, budowę pozytywnych relacji na linii pracownik/współpracownik – pracodawca, większą identyfikację pracowników/współpracowników ze Spółką i jej działalnością.

W trakcie Spotkania integracyjnego C. przekazuje Uczestnikom spotkania informacje o osiągnięciach Spółki, kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności oraz planowanych inwestycjach. Odbywają się imienne podziękowania dla najbardziej zasłużonych pracowników, połączone z wręczeniem nagród finansowych, co ma na celu zwiększenie motywacji zarówno u beneficjentów świadczenia, jak i u innych uczestników, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą dołączyć do grona wyróżnionych w kolejnych latach. Wspólna zabawa, zdrowa rywalizacja poprzez udział w przygotowanych konkursach, których uczestnicy mają możliwość wygrania nagród rzeczowych, buduje i umacnia więzi między pracownikami, współpracownikami, kadrą kierowniczą i zarządem, efektem czego jest lepsza współpraca i atmosfera w całej, wielooddziałowej Spółce.

W ramach organizacji Spotkania integracyjnego Spółka ponosi następujące wydatki na (zwane dalej łącznie jako: „Wydatki związane ze spotkaniem”):

      1)      usługi cateringowe,

      2)      zakup żywności i napojów,

      3)      najem i dekoracje sali i/lub namiotów, pod którymi odbywa się Spotkanie integracyjne,

      4)      zaproszenia,

      5)      śpiewniki,

      6)      identyfikatory,

      7)      kufle,

      8)      odznaczenia,

      9)      dyplomy i medale,

     10)    oprawę artystyczną i muzyczną (konferansjer, koncert znanego zespołu(-ów), występ stand- up’era itp.),

     11)    obsługę techniczną,

     12)    alkohol,

     13)    wręczane w konkursach i losowaniach nagrody rzeczowe, takie jak: telewizory, elektryczne grille, myjki ciśnieniowe, rowery, przenośne głośniki, zestawy kosmetyków itp.,

     14)    inne wydatki (przedstawiony katalog wydatków nie jest katalogiem zamkniętym – z uwagi na unikalny charakter każdego Spotkania integracyjnego).

Wydatki związane ze spotkaniem są finansowane ze środków obrotowych C. i co do zasady mają charakter ryczałtowy, niezależny zarówno od liczby osób uczestniczących w Spotkaniu integracyjnym jak i od faktu skorzystania oraz stopnia skorzystania z danych świadczeń przez poszczególnych Uczestników spotkania.  Wnioskodawca potwierdza, że wydatki poniesione w celu organizacji Spotkania integracyjnego były/są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

Spółka wskazała, że spotkanie integracyjne przyczynia się do zwiększenia efektywności/wyniku finansowego/sprzedaży opodatkowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę z uwagi na pogłębienie relacji w zespole, poprawę atmosfery pracy oraz lepsze zintegrowanie pracowników i innych osób świadczących pracę/usługi. Należy zaznaczyć, że celem Spotkania jest zgromadzenie zespołu w jednym miejscu oraz stworzenie warunków, które mają sprzyjać budowaniu dobrych relacji oraz koleżeńskiej atmosfery między członkami zespołu, co powinno przełożyć się na bardziej efektywną i wydajną pracę, a w konsekwencji na wyniki finansowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca zaznacza, że w organizacjach zatrudniających wiele osób, a taką organizacją jest Wnioskodawca, do osiągnięcia sukcesu biznesowego niezbędna jest efektywna współpraca między członkami zespołu. Jej brak uniemożliwia sprawne działanie i w konsekwencji ogranicza zdolność do sprostania wyzwaniom rynkowym.

Wnioskodawca wskazuje, że udział poszczególnych Uczestników spotkania (wskazanych niżej) jest konieczny, ponieważ w przypadku:

1)  pracowników C.- osoby te stanowią trzon zespołu Wnioskodawcy, tj. na co dzień zajmują się wykonywaniem obowiązków związanych z podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy. W konsekwencji, lepsza integracja oraz dobra atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami sprzyja bardziej wydajnej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

2)  współpracowników C. tj. osoby świadczące na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej – osoby te zajmują się świadczeniem usług związanych z podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy. W konsekwencji, lepsza integracja oraz dobra atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami sprzyja bardziej wydanej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

3)  byłych pracowników C. – uczestnictwo byłych pracowników ma na celu docenienie ich wkładu (poczynionego w przeszłości) w rozwój Wnioskodawcy, którego świadectwem były osiągane historycznie przez Wnioskodawcę wyniki finansowe. Ma to także stanowić przykład dla obecnych pracowników, że wydajna praca na rzecz C. jest honorowana i doceniana,

4)  członków zarządu C. – osoby te stanowią kluczowy personel Wnioskodawcy, który reprezentuje Wnioskodawcę i decyduje o kierunkach rozwoju Wnioskodawcy. W konsekwencji, lepsza integracja, pozytywna atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami, jak również poczucie identyfikacji z Wnioskodawcą sprzyja bardziej wydanej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

5)  osoby najbliższe (członków rodziny) członków zarządu C. – Wnioskodawca wskazuje, że uczestnictwo tzw. osób towarzyszących podczas imprez integracyjnych nie jest niczym nadzwyczajnym w możliwej do zaobserwowania praktyce rynkowej. Uczestnictwo ww. osób ma na celu umożliwić członkom zarządu przyjemniejszą partycypację w Spotkaniu integracyjnym, co powinno przełożyć się na realizację celów ww. spotkania (lepsza integracja, poprawa atmosfery itp.),

6)  inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w C. oraz spółkach powiązanych kapitałowo z C. w tym C.H. – Wnioskodawca wskazuje, że od działań ww. osób zależą kierunki rozwoju Wnioskodawcy i grupy kapitałowej, w której działa Wnioskodawca. W konsekwencji, lepsza integracja oraz dobra atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami sprzyja bardziej wydanej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

7)  członków rady nadzorczej C. – funkcja ww. osób jest nieodłącznie związana z nadzorem nad działalnością Wnioskodawcy, co determinuje wniosek, że aktywność ww. osób ma przełożenie na wyniki finansowe Wnioskodawcy. W konsekwencji, integracja ww. osób i budowanie między nimi dobrej atmosfery jest celowe z perspektywy dbałości o interes finansowy Wnioskodawcy, w tym generowane przez Wnioskodawcę przychody/sprzedaż opodatkowaną,

8)  pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C. – Wnioskodawca zaznacza, że funkcjonuje w grupie podmiotów powiązanych, które w praktyce działają w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego, tj. osiągania jak największych zysków. W konsekwencji, mając na względzie tak wyznaczony cel, zasadne jest integrowanie i budowanie dobrej atmosfery nie tylko między pracownikami Wnioskodawcy, ale szerzej, tj. między wszystkimi pracownikami/współpracownikami obecnymi w grupie kapitałowej, co powinno przełożyć się na zwiększenie poczucia identyfikacji z marką C., zwiększone porozumienie między pracownikami C. a pracownikami spółek powiązanych kapitałowo z C., bardziej efektywną pracę, a zatem także na generowanie większych zysków (w tym zysków generowanych przez Wnioskodawcę),

9)  współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C. tj. osoby świadczące na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej – Wnioskodawca ponownie akcentuje, że działa w grupie podmiotów powiązanych, które w praktyce działają w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego, tj. osiągania jak największych zysków. W konsekwencji, mając na względzie tak wyznaczony cel, zasadne jest integrowanie i budowanie dobrej atmosfery nie tylko między współpracownikami Wnioskodawcy, ale szerzej, tj. między wszystkimi współpracownikami/pracownikami działającymi w grupie kapitałowej, co powinno przełożyć się na zwiększenie poczucia identyfikacji z marką C. zwiększone porozumienie, bardziej efektywną pracę, a zatem także na generowanie większych zysków (w tym zysków generowanych przez Wnioskodawcę),

10) kontrahentów C. – udział kontrahentów ma celu przede wszystkim wyrażenie wdzięczności za dotychczasową kooperację z Wnioskodawcą. Wnioskodawca zaznacza, że celem Spotkania integracyjnego nie jest „robienie wrażenia” na kontrahentach/„budowanie wizerunku” C. na kontrahentach, albowiem ci już współpracują z C. i czynią to przez wzgląd na aspekty merytoryczne, tj. jakość i rzetelność C. jako partnera biznesowego,

11) przedstawicieli lokalnych władz – C. zaznacza, że ww. osoby zostały zaproszone na Spotkanie integracyjne z uwagi na to, że mogły one podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do rozwoju C. oraz spółek powiązanych z C., należących do grupy, co powinno wpłynąć korzystnie na efektywność Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zaznacza, że ze względu na charakter Wydatków związanych ze spotkaniem co do zasady nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja, który z Uczestników spotkania skorzystał z poszczególnych świadczeń/w jakim stopniu skorzystał z poszczególnych świadczeń. Na przykład nie jest możliwe określenie w jakim stopniu z cateringu skorzystali pracownicy/w jakim przedstawiciele władz lokalnych. Otrzymane przez Wnioskodawcę faktury dokumentują bowiem nabycie konkretnej usługi/towaru i nie zawierają „rozbicia” wartości owej usługi na poszczególne kategorie Uczestników spotkania. Dokonanie owego rozbicia nie byłoby zresztą możliwe, ponieważ ostateczna lista osób, które wzięły udział w Spotkaniu integracyjnym jest znana w dniu ww. spotkania, kiedy okazuje się, kto z Uczestników spotkania przyszedł/kto ostatecznie nie przyszedł. Ponadto nie jest możliwe do ustalenia, kto i w jakim stopniu skorzystał z poszczególnych Wydatków związanych ze spotkaniem,

Konkretnymi korzyściami, które przyniesie Wnioskodawcy organizacja Spotkania integracyjnego jest/będzie spełnienie celów Wnioskodawcy w postaci podniesienia efektywności oraz zwiększenia wyniku finansowego/sprzedaży opodatkowanej VAT Wnioskodawcy,

Spółka zajęła stanowisko, iż ma prawo do zaliczenia Wydatków związanych ze spotkaniem (z wyjątkiem alkoholu) do kosztów uzyskania przychodów.  Organ uznał je za w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

Związek kosztów z przychodem

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania.

Kosztami podatkowymi mogą być co do zasady tzw. „koszty pracownicze”, argumentuje Organ, jednak tylko te, które wykazują związek z uzyskanym przychodem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, ma charakter zamknięty. Należy wskazać, że wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił  m.in. – w pkt 28 tego przepisu – koszty reprezentacji.

Reprezentacja

Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy rozpatrywać zasadność ich poniesienia przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie wizerunku podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Oran zauważa, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowały wielokrotnie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Sąd ten stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadne odwołanie się do etymologii terminu reprezentacja. Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Dokonując oceny kwalifikacji wydatków w okolicznościach konkretnej sprawy należy posłużyć się również dynamiczną wykładnią funkcjonalną, spowodowaną zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To, co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub jego zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W innej sytuacji zbędne stają się rozważania dotyczące dalszej kwalifikacji konkretnego wydatku ze względu na dodatkowe kryteria wprowadzone w art. 16 ust. 1 ustawy (w tym wypadku wynikające z omawianego pkt 28).

Z uwagi na powyższe każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem kwalifikacji konkretnych wydatków jako kosztów reprezentacji, wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. Należy wskazać, że wymienienie w przepisach podatkowych, jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację, wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Gość gościowi nie równy

Biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdza, że w związku z uczestnictwem we wskazanym we wniosku Spotkaniu integracyjnym pracowników C., byłych pracowników C., członków zarządu C., osób najbliższych (członków rodziny) członków zarządu C. oraz innych osób sprawujących funkcje kierownicze w Spółce C., wydatki te stanowić będą koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Ww. wydatki związane są niewątpliwie z prowadzoną działalnością podatnika i mają na celu zintegrowanie załogi zakładu, dlatego też pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów i mogą mieć pośredni wpływ na wielkość osiągniętych przez Wnioskodawcę przychodów – argumentuje Organ. Takie świadczenia na rzecz pracowników budują pozytywne relacje pomiędzy pracownikami i członkami zarządu Spółki, jako przedstawicielami pracodawcy, zwiększają zaangażowanie pracowników oraz wzmacniają ich lojalność wobec Wnioskodawcy, mają również działanie motywujące i wpływające na jakość, wydajność oraz efektywność pracy, co dalej przekładają się na wysokość uzyskanych przychodów. Podobny skutek w procesie integracyjnym załogi Wnioskodawca osiągnie dzięki udziałowi w spotkaniach byłych pracowników. Dbałość o emerytów będzie bowiem motywująco wpływać na prace osób zatrudnionych, którzy mogą spodziewać się podobnego traktowania w przyszłości.

Zatem wydatki poniesione na usługi cateringowe, zakup żywności i napojów (z wyłączeniem napojów alkoholowych), najem i dekoracje sali i/lub namiotów, pod którymi odbywa się Spotkanie integracyjne, zaproszenia, śpiewniki, identyfikatory, kufle, odznaczenia, dyplomy i medale, oprawę artystyczna i muzyczną oraz obsługę techniczną w części dotyczącej pracowników C., byłych pracowników C., członków zarządu C., osób najbliższych (członków rodziny) członków zarządu C. oraz innych osób sprawujących funkcje kierownicze w Spółce C., stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Również nagrody rzeczowe wygrane w konkursach, zdaniem Organu, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, ale wyłącznie w odniesieniu do ww. osób. Jak wynika z wniosku Organizacja Spotkania integracyjnego, poprzez uzyskanie przez Uczestników spotkania określonych przysporzeń od Wnioskodawcy w formie m.in. nagród przyznawanych podczas Spotkania integracyjnego ma na celu zapewnienie miłej atmosfery spotkania, która to atmosfera ma sprzyjać urzeczywistnieniu celów jakimi są poprawa efektywności i organizacji pracy, budowa pozytywnych relacji, większa identyfikacja ze Spółką i jej działalnością i tym samym ma sprzyjać zwiększaniu poziomu sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy. Wnioskodawca akcentuje, że przyszły poziom sprzedaży opodatkowanej jest uzależniony nie tylko od rezultatów Spotkania integracyjnego, ale także od czynników zewnętrznych, na które Wnioskodawca nie ma wpływu. Przykładowo, do takich czynników należą ceny energii/poziom inflacji/ogólna kondycja polskiej gospodarki. Niemniej, Spotkanie integracyjne powinno stanowić element sprzyjający zwiększeniu efektywności pracy zespołu Wnioskodawcy, co powinno skutkować lepszymi rezultatami pracy, a w konsekwencji lepszym wynikiem finansowym.

Inni niż pracownicy to reprezentacja

Natomiast, organ uznał, iż wydatki na organizację Spotkania integracyjnego w części związanej z uczestnictwem osób, które nie są zatrudnione bezpośrednio w Spółce, a jedynie osób współpracujących ze Spółką, tj.: innych osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym z C.H, pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe, gdyż z tymi osobami Wnioskodawcę także łączą powiązania biznesowe. Dlatego też, nie można uznać, że uczestnictwo w Spotkaniu integracyjnym ww. osób wpłynie na zwiększenie przychodów Wnioskodawcy, bądź zabezpieczenie ich źródła. Ponadto ww. osoby są wobec Wnioskodawcy podmiotami zewnętrznymi, a w stosunku do takich podmiotów podejmuje się działania o charakterze reprezentacyjnym.

Zdaniem Organu, wydatki związane z osobami, z którymi Spółkę wiążą także połączenia biznesowe nie mogą również zostać uznane za koszty podatkowe. W opinii KIS, umowa cywilnoprawna zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego. Tym samym, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na organizację spotkań integracyjnych w części dotyczącej osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT noszą znamiona reprezentacji mające na celu wykreowanie pozytywnego wizerunki firmy, uwypuklenie swojej zasobności i profesjonalizmu, czyli stworzenie oczekiwanego wizerunku Wnioskodawcy dla potencjalnego zawarcia umowy lub stworzenie korzystnych warunków jej zawarcia. Tym samym wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Członkowie rady nadzorczej

Odnosząc się do wydatków związanych z uczestnictwem w Spotkaniu integracyjnym członków rady nadzorczej C., organ przywołuje art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Z powyższego przepisu wynika bezwzględny nakaz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z jednym tylko wyjątkiem – wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Organ przytacza orzecznictwo dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów innych niż wynagrodzenia członków rady nadzorczej. Przykładowo NSA w wyroku z 17 listopada 2005 r., sygn. akt FSK 2503/04, stwierdził, że kosztami uzyskania przychodów będą tylko wypłacone wynagrodzenia, a wszelkie inne świadczenia, czyli wydatki z majątku spółki na rzecz członków rady nadzorczej, nie mogą być kosztami potrącalnymi. Sąd wskazał, że przepisy prawa pracy wyraźnie rozróżniają wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą.

Organ zatem reasumuje: poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z organizacją Spotkania integracyjnego, w zakresie, w którym te wydatki dotyczą członków rady nadzorczej C., nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Kontrahenci biznesowi i władze lokalne

Odnosząc się natomiast do wydatków związanych z uczestnictwem w Spotkaniu integracyjnym kontrahentów C. oraz przedstawicieli lokalnych władz, organ stwierdza, że utrzymują oni z Wnioskodawcą relacje biznesowe w swojej codziennej działalności, i chociaż ich uczestnictwo w dorocznym Spotkaniu integracyjnym jest/będzie wyrazem dobrych praktyk i obyczajów, to wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla ww. osób noszą znamiona reprezentacji, gdyż mają na celu wykreowanie pozytywnych relacji z ww. osobami, a przez to stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki na zewnątrz.

Reasumując, zdaniem KIS, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na organizację Spotkania integracyjnego w zakresie dotyczącym współpracowników C., tj. osób świadczących na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, innych osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym z C.H, pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., tj. osób świadczących na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, kontrahentów C. oraz przedstawicieli lokalnych władz, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Sygnatura: 0111-KDIB1-1.4010.30.2023.5.KM

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Grafika jest własnością Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *