Aktualności podatkowe

Aktualności: Fiskus zmienia zdanie w sprawie dokumentacji cen transferowych państwowych podmiotów

pile of folders

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił 28 grudnia 2022r. interpretację indywidualną z wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest w części nieprawidłowe. Szef KAS uznał, że fakt posiadania udziałów przez Skarb Państwa pośrednio w udziale Wnioskodawcy i bezpośrednio lub pośrednio w powiązanych spółkach nie powoduje wyłączenia możliwości zastosowania art. 11 ustawy o CIT do określenia powiązań pomiędzy tymi spółkami. Według Szefa KAS, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wystąpienia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń między podmiotami powiązanymi, określonych ustawie o CIT, Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia tej dokumentacji.

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła Spółki z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka), która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: podatek CIT). 100% udziałów w Spółce posiada Przedsiębiorstwo Państwowe X. (dalej: X.). Jednocześnie, Spółka posiada 100% udziałów w A. Spółce z o.o. (dalej: A.). Spółka dokonywała transakcji, które mogły mieć istotny wpływ na wysokość jej dochodu (straty), zarówno z X., A. oraz z innymi podmiotami, w których X. posiadał bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale. Zawierał również takie transakcje ze spółkami Skarbu Państwa (dalej: spółki SP) oraz z innymi podmiotami, w których spółki SP posiadały bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale.

Zmiana  przepisów

W związku z powyższym, na podstawie art. 9a i art. 11 ustawy o podatku CIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., Spółka zobowiązana była do sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok 2017, z uwzględnieniem wartości określonych w art. 9a ust. 1d tej ustawy, w zakresie transakcji zawieranych z X., A., innymi podmiotami, w których X. posiadał bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale nie mniejszy niż 25%, ze spółkami SP oraz z innymi podmiotami, w których spółki SP posiadały bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale nie mniejszy niż 25%. Jedynym czynnikiem kwalifikującym do powstania takiego obowiązku po stronie Wnioskodawcy byłoby posiadanie przez X. bezpośrednio 100% udziałów w jego kapitale i posiadanie bezpośrednio przez Wnioskodawcę i pośrednio przez X. 100% udziałów w kapitale A., posiadanie przez X. nie mniej niż 25% udziału w kapitale innych podmiotów, posiadanie przez Skarb Państwa udziału w kapitale spółek SP lub posiadanie przez spółki SP nie mniej niż 25% udziału w kapitale innych podmiotów.

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa zmieniająca). Ustawa zmieniająca wprowadziła m.in. zmiany w art. 11 ust. 4 ustawy o podatku CIT w zakresie katalogu podmiotów zobowiązanych, na podstawie art. 9a tej ustawy, do sporządzania dokumentacji podatkowej, wyłączając z tego obowiązku m.in. podmioty, w których Skarb Państwa posiada udziały w kapitale. Jednocześnie, art. 4 ustawy zmieniającej wprowadza retroaktywne obowiązywanie przepisu art. 11 ust. 4, stanowiąc, że w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się go do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Po kolejnej nowelizacji 1 stycznia 2019r., zwolnienie podobnej treści zawiera art. 11n ust. 5 ustawy o CIT, zatem, poniższa kwestia pozostaje nadal aktualna.

Stanowisko Dyrektora KIS

W związku z powyższym Spółka uznała, z czym zgodził się pierwotnie organ interpretacyjny, że ze względu na bezpośredni lub pośredni udział Skarbu Państwa w kapitale: X., Wnioskodawcy, A., innych podmiotach, w których X. posiada udział w kapitale nie mniejszy niż 25%, spółkach SP, innych podmiotach, w których spółki SP posiadają udział w kapitale nie mniejszy niż 25%, nie są one podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o podatku CIT i nie są zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a tej ustawy, również w przypadku dokonywania w roku podatkowym transakcji mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), jeżeli jedynym czynnikiem kwalifikującym je do uznania za podmioty powiązane byłby fakt, że udziały w nich posiada Skarb Państwa.

Stanowisko Szefa KAS

Ponieważ sprawa dotyczyła treści art. 9a ust. 1 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm., w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania zmienianej interpretacji) organ przypomniał, iż zgodnie z tym przepisem, podatnicy:

1)  których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro:

a)  dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub

b)  ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

–    lub

2)  dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro, lub

3)  zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

a)  umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20.000 euro lub

b)  umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20.000 euro

–    są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Stosowanie do art. 9a ust. 1a ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Na podstawie art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

1)  2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro;

2)  20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 euro powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro;

3)  100.000.000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 euro.

Zgodnie z art. 9a ust. 1e ustawy o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

1)  umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro lub

2)  umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50.000 euro.

W myśl art. 11 ust. 4 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.) przepisy ust. 1-3a tego artykułu określające warunki powiązań między podmiotami i ich konsekwencje podatkowe, stosuje się odpowiednio, gdy:

1)  podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2)  ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Nowelizacje

Przepis art. 11 ust. 4 ustawy o CIT uzyskał nowe brzmienie na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

W myśl art. 11 ust. 4 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1)  podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2)  ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 11 ust. 5a ustawy o CIT).

Przepis art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., wyłącza stosowanie przepisów o cenach transferowych (art. 11 ustawy o CIT), a tym samym i o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (art. 9a ustawy o CIT) wyłącznie w odniesieniu do tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania ich za „podmioty powiązane” w świetle przepisów ustawy o CIT jest fakt, że udziały w tych podmiotach posiada Skarb Państwa (dalej: SP) lub jednostka samorządu terytorialnego (zob. uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, druk sejmowy nr 1878).

Celem nowelizacji art. 11 ust. 4 ustawy o CIT nie było zwolnienie z obowiązku przestrzegania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego transakcji lub innych zdarzeń realizowanych pomiędzy spółkami powiązanymi ze SP (bezpośrednio lub pośrednio) oraz pomiędzy sobą.

Rodzaje powiązań

Spółka dokonywała w 2017 r. transakcji, które mogły mieć istotny wpływ na wysokość jej dochodu (straty) z X., A. i innymi podmiotami, w których X. posiadała bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale. X. posiada 100% udziałów pytającej Spółki. Jednocześnie Spółka ta posiada 100% udziałów w A.

Wnioskodawca zawierał również takie transakcje ze spółkami SP oraz innymi podmiotami, w których spółki SP posiadały bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale.

W przedstawionych okolicznościach powiązania Wnioskodawcy i X., A. oraz innych podmiotów, w których X. posiadał bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale, nie wynikają wyłącznie z faktu, że udziały w tych podmiotach posiada bezpośrednio lub pośrednio SP – stwierdza Szef KAS. Powiązania te wynikają przede wszystkim z tego, że X., którego większościowym udziałowcem jest SP, jest jedynym udziałowcem Wnioskodawcy, który z kolei posiada 100 % udziałów w A. Tym samym, jak argumentuje Szef KAS, wyłącznym czynnikiem powiązań tych podmiotów nie jest SP. W związku z tym, Szef KAS stwierdza, że w przypadku Wnioskodawcy zasady identyfikacji powiązań z tymi podmiotami nie uległy zmianie w wyniku nowelizacji art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.).

Szef KAS podkreśla, że fakt posiadania udziałów przez SP pośrednio w udziale Wnioskodawcy i bezpośrednio lub pośrednio w wymienionych spółkach nie powoduje wyłączenia możliwości zastosowania art. 11 ustawy o CIT do określenia powiązań pomiędzy tymi spółkami.

Według Szefa KAS, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wystąpienia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń między podmiotami powiązanymi, określonych w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia tej dokumentacji. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Natomiast, w odniesieniu do pozostałych transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę ze spółkami SP oraz innymi podmiotami, w których spółki SP posiadają bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale Szef KAS zgadza się z Dyrektorem KIS, że w świetle art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, Wnioskodawca i wymienione spółki nie będą podmiotami powiązanymi. W tym przypadku powiązania pomiędzy Wnioskodawcą a spółkami SP oraz innymi podmiotami, w których spółki SP posiadają bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale wynikają wyłącznie z faktu, że udziały w tych podmiotach posiada SP. Tym samym, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej za rok 2017, w zakresie transakcji zawieranych ze spółkami SP oraz innymi podmiotami, w których spółki SP posiadają bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale. Z powyższych względów dokonano zmiany interpretacji indywidualnej.

Jest to kolejny przykład dowodzący, iż należy dołożyć należytej staranności celem upewnienia się, że nie zachodzi przypadek objęcia Jednostki obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Zmiana interpretacji indywidualnej z 19 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP2-2.4010.38.2018.1.AZ

Autor informacji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Data wydania: 2022-12-28

Sygnatura: DOP4.8221.28.2021.GEFH

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *