Uncategorized

Aktualności: Zwolnienie z VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych samorządom

Apartment 429

10 maja 2022r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające zwolnienie z VAT usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków; samorządowych jednostek organizacyjnych jak również jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego. Zwolnienie ma jednak zastosowanie wyłącznie do umów dotyczących tych nieruchomości, które będą wykorzystane przez te podmioty do celów wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Ministerstwo Finansów uzasadnia zmiany tym, że do tej pory zwolniony od VAT był wyłącznie wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców oraz na rzecz społecznych agencji najmu. Inne podmioty przyjmujące nieruchomości w najem, w tym JST, nie mogły korzystać z takiego zwolnienia. Dodatkowo JST nie mogło odliczyć VAT zawartego w cenie wynajmowanych nieruchomości, ze względu na to, że ich dalszy najem na rzecz mieszkańców korzystał ze zwolnienia z VAT. W takiej sytuacji koszt nieodliczonego podatku VAT był z reguły uwzględniany w kwocie czynszu, co w praktyce wpływało na zwiększenie kosztów wynajmu dla ostatecznych użytkowników nieruchomości i negatywnie oddziaływało na politykę mieszkaniową jednostek samorządu terytorialnego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że podmiot wynajmujący lokal do JST pozbawiony zostanie prawa do odliczenia VAT. Przykładowo, JST, której dotyczył wyrok NSA z 4 października 2017 r. (sygn. I FSK 501/16), gdzie sąd potwierdził prawo do odliczenia VAT w związku z nakładami inwestycyjnymi na lokale wydzierżawiane spółce komunalnej (z przeznaczeniem na mieszkania socjalne).

Omawianym aktem, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 oraz z 2021 r. poz. 2464) w § 3 w ust. 1 w pkt 21 dodano kolejne zwolnienie z VAT (w pkt 22) w brzmieniu:

„usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz:

a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,b) samorządowych jednostek organizacyjnych,

c) jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego niebędących społecznymi agencjami najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807)

– wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.”

Rozporządzenie weszło w życie 10 maja 2022 r.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo: Apartment 429 by Allain John Baclayo is licensed under CC-BY-NC 4.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *