Aktualności podatkowe

Aktualności: Interpretacja Ogólna dotycząca zwolnienia z CIT wspólników spółek komandytowych i jawnych

pexels-photo-164547.jpeg

Opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., w zakresie możliwości korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach tych spółek.

Interpretacja dotyczy przepisów art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , w związku z art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, w zakresie możliwości korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach tych spółek.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j tej ustawy (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  • 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
  • 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.


Jednocześnie, w art. 22 ust. 4a–4d i ust. 6 oraz w art. 22a–22c ustawy CIT określone zostały warunki skorzystania z tego zwolnienia, uwzględniające między innymi wielkość posiadanych udziałów (akcji) w spółce wypłacającej „dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” oraz okres ich posiadania.

Na tle brzmienia wskazanych przepisów powstały wątpliwości dotyczące tego, czy wskazane wyżej zwolnienie obejmuje podział zysku – posiadającej status podatnika podatku CIT spółki jawnej lub komandytowej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski – dokonywany na rzecz wspólników takiej spółki, będących spółkami wskazanymi w art. 22 ust. 4 pkt 2-4 ustawy CIT. Wątpliwości te powodował fakt, iż treść art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy CIT, wskazująca kategorie dochodów objętych zwolnieniem określonym w art. 22 ust. 4 tej ustawy, wprost nie wymienia dochodów z udziału w zyskach – mających status podatnika podatku CIT – spółek jawnych i komandytowych.

Wątpliwości budzi również kwestia liczenia 2-letniego okresu posiadania „nie mniej niż 10% udziałów (akcji) spółki”, warunkującego możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia, w przypadku kiedy spółką wypłacającą „dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” jest posiadająca status podatnika podatku CIT spółka jawna lub spółka komandytowa.

W zakresie pierwszej wątpliwości uznano, iż zwolnienie może znajdować zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych z udziału w zyskach – mających status podatnika CIT – spółek jawnych i komandytowych, wypracowanych przez te spółki od dnia, w którym stały się one takim podatnikiem, o ile wypełnione są warunki stosowania tego zwolnienia określone w art. 22 ust. 4a-4d i ust. 6 oraz w art. 22a–22c ustawy CIT, a wspólnik takiej spółki nie występuje w niej w charakterze komplementariusza.

Co do drugiej kwestii MF wskazuje, że istotnym jest w przypadku spółki jawnej lub komandytowej okres nieprzerwanego posiadania przez minimum dwa lata ogółu praw i obowiązków wspólnika w takiej spółce, przyznającego takiemu wspólnikowi minimum 10% praw do udziału w jej zyskach.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., Nr DD5.8203.2.2021.

LINK do interpretacji.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *