Aktualności podatkowe

Aktualności: Usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym usługi obsługi bankomatów, z VAT

2 stycznia 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zastosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cashprocessing lub cashhandling.

Usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym usługi obsługi bankomatów (cashprocessing,cashhandling), obejmują wszystkie lub tylko niektóre z niżej wymienionych świadczeń:

  • transport, konwojowanie wartości pieniężnych;
  • konfekcjonowanie gotówki (sortowanie, przeliczanie, paczkowanie, foliowanie itp.),
  • weryfikowanie autentyczności gotówki,
  • inkaso wpłat zamkniętych,
  • czynności związane z obróbką gotówki po odebraniu, np. przechowywanie(magazynowanie) gotówki,
  • przygotowywanie zasiłków gotówkowych oraz odprowadzanie nadmiarów gotówkowych,
  • przeprowadzanie niezbędnych rozliczeń finansowych związanych z realizacją usługi, takich jak np. przygotowywanie dla banków okresowych raportów/zestawień transakcji, uzgadnianie sald powierzonej gotówki, wykonanie na rachunkach bankowych ewidencji księgowej kwot gotówki ładowanej do bankomatów, rozliczenie strumienia gotówki udostępnionej na wypłaty i wypłaconej w bankomatach,
  • opracowywanie gotówki na zasilenie bankomatów,
  • liczenie wartości pieniężnych w kasetach bankomatowych, bezpiecznych kopertach, kasetach wpłatomatów oraz przygotowanie kaset ATM, CD do załadowania,
  • monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpłatomatach,
  • czynności serwisowe urządzeń ATM i CD,
  • zapewnienie ciągłości działania urządzeń płatniczych (bankomatów i wpłatomatów),
  • testy specjalistycznych urządzeń wspomagających obsługę gotówki – m.in bankomatów, wpłatomatów, specjalistycznego sprzętu do liczenia, sortowania lub pakowania,
  • obsługa zatrzymanych kart płatniczych,
  • inne czynności związane z obsługą wartości pieniężnych.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami nieprawidłowego interpretowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) przez organy podatkowe w zakresie stosowania stawki podatku VAT w odniesieniu do ww. usług, Ministerstwo uznało za uzasadnione przedstawienie zasad opodatkowania tych usług.

Minister stanął na stanowisku, że w odniesieniu do usług obsługi wartości
pieniężnych brak jest podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku. W szczególności, podstawy prawnej do zastosowania zwolnienia od podatku nie stanowi art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Z orzecznictwa TSUE wynika, że zwolnienia przewidziane w art. 135 ust. 1 lit. d)–f) dyrektywy 2006/112/WE służą w szczególności zaradzeniu trudnościom związanym z ustaleniem podstawy opodatkowania i kwoty podlegającego odliczeniu podatku VAT. Transakcje zwolnione z podatku VAT na mocy tych przepisów należą, ze względu na ich charakter, do transakcji finansowych, pomimo że niekoniecznie muszą one być dokonywane przez banki lub instytucje finansowe.

W świetle powyższego fakt, że usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych są świadczone w odniesieniu do walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, nie oznacza, że są one zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Usługi te nie są bowiem uznawane za transakcje o charakterze finansowym dotyczące pieniądza.


Świadczenia składające się na usługi obsługi wartości pieniężnych stanowią usługi fizyczne/techniczne związane z pieniądzem, na które składają się np. jego transport, sortowanie, przeliczanie. W takich przypadkach pieniądz (wartości pieniężne) występuje w charakterze towaru, a usługi z nim związane nie mają charakteru usług finansowych i nie różnią się zasadniczo od analogicznych usług wykonywanych na innych towarach.

Usługi te podlegają zatem opodatkowaniu podstawową stawką VAT, która wynosi obecnie 23%.

Minister przy tym dodał, że na mocy art. 14n § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej:

„W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej-stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k-14m”, interpretacja zatem nie powinna być stosowana przez organy do poprzednich okresów rozliczeniowych tak aby szkodzić podatnikowi.

Link do interpretacji

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *