Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Minimalny podatek dochodowy od budynków Gminnego TBS

25 listopada 2019r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą opodatkowania obiektów zaklasyfikowanych jako lokale własne Spółki Komunalnej (Towarzystwa Budownictwa Społecznego) podatkiem od przychodów z budynków – określonym w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprawa dotyczyła jednoosobowej Spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Miasta, działającej według zasad towarzystwa budownictwa społecznego. Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy z zakresu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie), a także realizowanie zadania gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym); gospodarowania nieruchomościami w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości bądź ich części należących do gminnego zasobu nieruchomości wraz z dochodzeniem roszczeń wynikających z tych stosunków zobowiązaniowych. Ponadto, Spółka może również m.in. budować i eksploatować na zasadach najmu domy mieszkalne; nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne.

Źródła przychodów Spółki stanowią m.in.:

  • przychody z tytułu wynajmu przez Spółkę własnych lokali i budynków użytkowych,
  • przychody z tytułu wynajmu przez Spółkę własnych lokali mieszkalnych.

Obiekty, w których Spółka prowadzi działalność można podzielić na:

1.         budynki w rozumieniu Klasyfikacji Środków Trwałych zaklasyfikowane do pozycji – 102 – budynki transportu i łączności, – 103 – budynki handlowo-usługowe, – 105 – budynki biurowe, – 106 – budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, – 107 – budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, -110 – budynki mieszkalne,

2.         lokale własne w rozumieniu Klasyfikacji Środków Trwałych zaklasyfikowane do pozycji 121 – lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi – lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych). Wyżej wspomniane rodzaje obiektów budowlanych są wykorzystywane do celów własnych (budynki biurowe) natomiast pozostałe budynki i lokale są wynajmowane.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że podatkowi temu podlegają wyłącznie obiekty budowlane, które zakwalifikować można jako budynki. Natomiast, podatkowi temu nie podlegają lokale. Wskazuje na to wykładnia gramatyczna przepisu art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wykładnia systemowa, na podstawie której wyróżnić można jako odrębne kategorie prawne obiekty takie jak budynki oraz lokale. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1.         stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2.         został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3.         jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Jak wskazuje zacytowany przepis podatek ten dotyczy obiektów, które muszą łącznie spełnić następujące warunki:

1.         obiekt musi być uznany za środek trwały,

2.         obiekt musi być uznany za budynek,

3.         obiekt musi stanowić własność lub współwłasność podatnika,

4.         obiekt jest oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

5.         obiekt jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak spełnienia choćby jednego z wyżej wymienionych kryteriów powoduje, że posiadanie takiego obiektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków. Należy zauważyć, że Klasyfikacja Środków Trwałych także w odrębnych pozycjach klasyfikuje budynki oraz lokale. Wszystkie te okoliczności wskazują, że dyspozycja art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może dotyczyć tylko wynajmowanych obiektów spełniających definicję budynku. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje budynku, należy w drodze wykładni systemowej szukać właściwej definicji w innych aktach prawnych. Definicję taką zawiera ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

Według przepisów prawa budowlanego, budynek to „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”. Wskazać należy, że definicję tę wprost stosuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że systemowo definicja stosowana jest w systemie ustawodawstwa podatkowego i nie ma przeszkód, żeby została zastosowana także dla celów ustalania istnienia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Definicji tej natomiast nie można zastosować do odrębnej własności lokalu. Przede wszystkim lokal będący własnością z natury rzeczy stanowi tylko wydzielony prawnie i fizycznie „składnik” budynku ale sam budynkiem nie jest.

Zgodnie zaś z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.), lokal to: „wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne”.

Reasumując, organ zgodził się ze Spółką, że dyspozycją art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych objęte są wyłącznie budynki komercyjne wynajmowane (dzierżawione) podmiotom trzecim będące własnością podatnika, które spełniają definicję budynku określoną w ustawie Prawo budowlane.

Sygnatura 0111-KDIB1-3.4010.342.2019.2.IZ

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *