Aktualności samorządowe

Aktualności: Będzie uchwała NSA w sprawie zmiany przeznaczenia majątku samorządowego

Hol NSA

2 lipca 2019r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o sygn. I FSK 164/17 o skierowaniu pytania prawnego do Składu Siedmiu Sędziów w sprawie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: „Czy obowiązana do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych gmina, która dla tego celu działając w charakterze organu władzy publicznej, poniosła wydatki inwestycyjne na wytworzenie infrastruktury, którą dla realizacji tych zadań przekazała do bezpłatnego użytkowania odrębnej samorządowej jednostce organizacyjnej, przez zmianę formy tego przekazania z nieodpłatnej na odpłatną, z ustaleniem symbolicznej kwoty odpłatności, działa w tym zakresie jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT.

Sprawa dotyczyła miasta, które zapytało Fiskusa o zakres prawa do odliczenia VAT w drodze korekty podatku naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją w postaci budowy składanego boiska sezonowego. Przedmiotowa infrastruktura została historycznie przekazana do bezpłatnego użytkowania protokołem odbioru jednostce organizacynej miasta. Inwestycja nie była i nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych ze względu na swój charakter. Obecnie Miasto rozważa przekazanie infrastruktury w dzierżawę na podstawie umowy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Infrastruktura po przekazaniu nadal byłaby wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem, niemniej zmiana sposobu zarządzania majątkiem gminnym jest wskazana ze względu na posiadanie przez Ośrodek odpowiednich sił i środków, które pozwolą na należyte użytkowanie tego mienia. Jednocześnie ze względu na charakter inwestycji, Miasto rozważa obciążanie dzierżawcy czynszem w wysokości kilkuset złotych rocznie. Infrastruktura musi również po przekazaniu spełniać swoje funkcje i zachować ogólnodostępny charakter. Miasto nie odliczyło wydatków poniesionych w trakcie inwestycji na infrastrukturę. Wszystkie faktury dokumentujące zakupy zostały wystawione na Urząd Gminy i Miasta, który jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że przedmiotowa inwestycja była realizowana z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – strona nie ma dokumentu, z którego wynika taki sposób przeznaczenia.  W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we F. nie jest podatnikiem VAT.

Organ interpretacyjny odmówił prawa do odliczenia (w drodze korekty) Gminie. Jednak WSA w Olsztynie uznał, że nie ma podstaw, aby Miastu odmawiać prawa do zmiany decyzji co do sposobu wykorzystania wytworzonego w ramach działalności majątku przez pewien okres czasu do działalności nieopodatkowanej, a następnie do opodatkowanej. Nawet wówczas, kiedy wytworzony majątek związany jest z realizacją zadań własnych. Sąd powołał się przy tym na wyrok TSUE z dnia 16 września 2008 r. w sprawie C-288/07, gdzie TSUE podkreślił, że celem prawodawcy wspólnotowego było ograniczenie zakresu stosowania nieopodatkowania podmiotów prawa publicznego, tak aby była przestrzegana zasada ogólna, ustanowiona w art. 2 pkt 1 oraz 4 ust. 1 i 2 VI dyrektywy, zgodnie z którą każdy rodzaj działalności mającej charakter gospodarczy jest co do zasady opodatkowany podatkiem VAT. Możliwość dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia towarów i usług z czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, czy też zwolnionych z VAT, do czynności podlegających VAT, została również potwierdzona w wyroku NSA z dnia 26 listopada 2015 r., sygn. akt I FSK 615/15, a ponadto w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych.

NSA zatem zajmie się dość specyficzną sprawą, gdzie jednostka, która gospodarować będzie obiektem nie będzie go w ogóle wykorzystywać do działalności gospodarczej ani opodatkowanej VAT (nie jest nawet podatnikiem VAT). Wydaje się zatem wątpliwe czy faktycznie odliczenie powinno tu przysługiwać z tej jedynie przyczyny, że Miasto zmieniło formę udostępnienia infrastruktury na odpłatną.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *