Aktualności podatkowe

Aktualności: Projektowane wyjaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w odniesieniu do IP Box

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property IP). Ministerstwo zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych tego dokumentu. Objaśnienia koncentrują się na odesłaniach przepisów o IP Box do innych przepisów podatkowych, mających znaczenie dla prawidłowego i efektywnego stosowania przepisów o IP Box, w szczególności przepisów o cenach transferowych oraz ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania; jak również interakcjach przepisów o IP Box z innymi przepisami podatkowymi przyznającymi preferencje podatkowe, w szczególności ulgą na działalność badawczo-rozwojową („B+R”) oraz zwolnieniami z opodatkowania na podstawie decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji oraz decyzji o prowadzeniu działalności na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej.

Ministerstwo wyjaśnia tam też relację przepisów o IP Box do przepisów innych niż podatkowe, np. przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

Część komentarza dotyczy uzasadnienia do przepisów o IP Box, które definiuje kontekst i cel przepisów o IP Box. Wspomina się też o Raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącym Planu Działania nr 5 w ramach Projektu Erozji Bazy Podatkowej i Przerzucania Zysków (BEPS).

Przypomnieć należy, że zasady opodatkowania tego typu dochodów znajdują się w art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT oraz art. 24d i art. 24e ustawy o CIT. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo wyjaśnia, że przepisy o IP Box to novum w polskim systemie prawa podatkowego, co oznacza, że nie ma jeszcze wykształconej praktyki a nawet teorii stosowania tych przepisów w Polsce. Praktyka stosowania tych przepisów dopiero się wykształci. W konsekwencji, celem Objaśnień IP Box jest przedstawienie prawidłowego rozumienia przepisów o IP Box tak, by od początku konstytuowała się jak najlepsza praktyka stosowania tych przepisów, tj. jak najbardziej przewidywalna i jednolita oraz oparta na odpowiednich metodach wykładni prawa podatkowego.

Zdaniem Ministerstwa, przepisy o IP Box należy interpretować zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nich wyrazom (wykładnia językowa) w ich kontekście prawnym, międzynarodowym i systemowym oraz w świetle ich celu (wykładnia celowościowa).

Ministerstwo przypomina, iż preferencja IP Box skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa osiągających dochody z kwalifikowanych IP, tj. IP objętych patentem lub innym prawem ochronnym.

Zgodnie z ustawą o PIT są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą, jako: • przedsiębiorstwa w spadku, • wspólnicy spółki cywilnej, • wspólnicy spółki jawnej, • wspólnicy spółki partnerskiej, • wspólnicy spółki komandytowej.

Zgodnie z ustawą o CIT są to: • osoby prawne, • spółki kapitałowe w organizacji, • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami), • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, • podatkowe grupy kapitałowe, • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Preferencja IP Box może mieć również zastosowanie do zagranicznego podatnika osiągającego dochody na terytorium Polski z prowadzenia działalności gospodarczej (tutaj: badawczo-rozwojowej) w Polsce za pośrednictwem położonego w Polsce stałego zakładu.

Preferencja IP Box skierowana jest zarówno do podatnika funkcjonującego na rynku od wielu lat, jak i do inicjatywy komercjalizującej nowe lub zmodyfikowane kwalifikowane IP. Podatnik musi jednak przyczynić się twórczo do powstania kwalifikowanego IP, tj. poprzez wytworzenie, rozwinięcie, lub ulepszenie kwalifikowanego IP. To oznacza, że podatnik, który na przykład nabył patent (lub inne kwalifikowane IP), ale nie rozwinął lub nie ulepszył nabytego, opatentowanego kwalifikowanego IP, nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnego 5% opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box.

Warto również zauważyć, że do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Nie jest więc wymagane przez ustawodawcę, aby podmiot korzystający z preferencji był właścicielem tych praw.

Podano tu przykład: Czy spółka, będąca małym podatnikiem i nie posiadająca własnego centrum badawczo-rozwojowego może opodatkować dochody uzyskane z własnych kwalifikowanych IP 5% stawką podatkową? Tak. Prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP nie jest uzależnione od wielkości podmiotu, ani też formy prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Prace badawczo-rozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczo-rozwojowych (nie każdy podatnik posiada w swoich strukturach centra badawczo-rozwojowe).

Z preferencyjnej 5% stawki podatkowej mogą korzystać wszyscy podatnicy spełniający warunki z art. 24d-24e ustawy o CIT (analogicznie z art. 30ca-30cb ustawy o PIT).

Ministerstwo przypomina, iż zgodnie z ustawą Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

2) należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);

3) podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Działalność badawczo-rozwojowa zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (oraz art. 5a pkt 38 ustawy o PIT), oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zatem prowadzenie działalności będzie stanowić działalność badawczo-rozwojową, gdy kumulatywnie:

1) działalność innowacyjna obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe;

2) realizowane prace mają charakter twórczy;

3) prace w tym zakresie prowadzone są w systematyczny sposób;

4) wykonywane prace mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Zdaniem MF, przesłanką uznania działalności podatnika za działalność badawczo-rozwojową jest twórczy charakter tej działalności. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Dokument szczegółowo omawia rodzaje IP oraz przepisy nie podatkowe mające tu zastosowanie.

W odniesieniu do zasad ustalania dochodu i podstawy opodatkowania, MF wskazuje, że wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn • dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i • wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru.

Zatem dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% podatnik zobowiązany jest do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

1) dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

2) wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Podstawę opodatkowania dla celów stosowania preferencji IP Box stanowi suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych IP.

Odnosząc się do wskazanego w ustawie współczynnika (wzoru), MF wyjaśnia, że im więcej procesów związanych z innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie dochód kwalifikowany podlegający preferencyjnej 5% stawce, ponieważ wskaźnik będzie bliższy wartości 1 (kończąc na 1 przy najwyższej wartości wskaźnika).

Należy jednak – pisze MF – mieć na uwadze, że podatnik nie jest zobowiązany do samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Przepisy o IP Box dają podatnikowi możliwość nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych od innych podmiotów, zarówno powiązanych jak i niepowiązanych, i wówczas nie ma ograniczenia terytorialnego dla takich działań.

Przepisy o IP Box – jak wyjaśnia MF – nie nakładają na podatnika obowiązku samodzielnego wytworzenia kwalifikowanego IP. Podatnik może nabyć kwalifikowane IP od innego podmiotu w celu jego dalszej komercjalizacji. Jednakże, aby opodatkować osiągnięty dochód z tego kwalifikowanego IP preferencyjną 5% stawką podatku, podatnik jest zobowiązany do rozwinięcia lub ulepszenia nabytego kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej.

Szczegóły projektowanych wyjaśnień znajdują się na stronie Resortu: LINK


Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *