Aktualności samorządowe

Aktualności: Gminy będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Minister w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób sporządzania. Sprawozdanie po raz pierwszy ma być przygotowane za 2018 r.

Obecnie gminy nie muszą prowadzić sprawozdawczości dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W praktyce sprawozdawczość budżetowa dotyczy wyłącznie dochodów z tych podatków, skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat tych podatków z dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w kilkuletnich odstępach. Jednak taka forma pozyskiwania danych – ze względu na dużą pracochłonność i koszty – nie jest optymalnym rozwiązaniem.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, sprawozdanie ma zawierać informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego) na terenie gminy w roku podatkowym. Sprawozdanie w tej części będzie przekazywane nie później niż do końca I kwartału roku podatkowego. W sprawozdaniu będą także zawarte zagregowane dane o podstawach opodatkowania tymi podatkami oraz o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Ta część sprawozdania będzie składana nie później niż do końca III kwartału roku podatkowego.

Sprawozdanie ma być przekazywane ministrowi rozwoju i finansów wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący system informatyczny zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Wdrożenie tego rozwiązania jest spełnieniem postulatów zgłaszanych przez samorządy.

Dane gromadzone w ten sposób zwiększą możliwość analizy i oceny polityki podatkowej prowadzonej przez gminy oraz obecnych rozwiązań podatkowych (możliwa będzie ocena struktury wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania i określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy).

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Więcej informacji: Kancelaria RM

 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych.html

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *