Aktualności podatkowe

Aktualności: Zmiany w PIT i CIT przyjęte przez Rząd – spółka komandytowa będzie płacić CIT, zaś cześć przedsiębiorców skorzysta z odroczenia CIT do dnia wypłaty zysków

Poinformowano, iż Rada Ministrów przyjęła konsultowane dotychczas akty prawne, zmieniające (najprawdopodobniej) już od 2021 r. istotnie opodatkowanie podatkiem dochodowym niektórych przedsiębiorców. Wprowadzony zostanie nowy ryczałt (15% i 25%) od dochodów spółek kapitałowych (potocznie zwany „estońskim CIT”, płatny, w uproszczeniu, jedynie od zysku wypłacanego udziałowcom) a podatnikiem podatku od osób prawnych staną się spółki komandytowe. O czym warto wspomnieć, tzw. estoński CIT nie jest nową formą rozliczania podatku lecz rozwiązaniem czasowym – podatnik będzie mógł korzystać z ryczałtu przez cztery lata (przewidziano, przy spełnieniu warunków, ewentualność przedłużenia). Opodatkowanie spółek komandytowych zaś będzie rozwiązaniem permanentnym. W praktyce, dla wspólników będących osobami fizycznymi oznacza to znaczne zwiększenie obciążeń podatkowych (tj. pojawi się podwójne opodatkowanie: raz na etapie spółki a dwa na etapie wspólnika).

W pierwszym projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania CIT (bez możliwości ich łączenia) tj.:

 • Wariant pierwszy: system – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – wzorowany na systemie estońskim (i pokrewnych: łotewskim, węgierskim, gruzińskim) wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego. Model ten zakłada odejście od dotychczasowych zasad podatkowych i tym samym, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b Ustawy o CIT:Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.
 • Wariant drugi: specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych.

Rozwiązanie przewidziane jest przede wszystkim dla inwestujących przedsiębiorców. Na mocy projektowanego art. 28g. ust. 1, podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości wyższej o:

 • 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
 • 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł w okresie czterech lat podatkowych.

Istotą jest opodatkowanie, w uproszczeniu, jedynie zysku wypłacanego udziałowcom. Na mocy projektowanego art. 28m, opodatkowaniu ryczałtem podlegać będzie dochód odpowiadający wysokości:

1) zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a) do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b) na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2) ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

3) wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą) (…).

Zgodnie z nowym art. 28o ryczałt ten będzie wynosić:

 • 15% podstawy opodatkowania w przypadku małego podatnika oraz podatnika, którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1, nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika;
 • 25% podstawy opodatkowania w przypadku innego podatnika.

W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka podatku, o której mowa w pkt 1, podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1, wynosiły co najmniej:

 • 50% w każdym dwuletnim okresie, w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 1
 • 110% w każdym czteroletnim okresie w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 2.

Zakres podmiotowy ryczałtu obejmuje liczne ograniczenia, m.in. maksymalnego poziomu przychodów (zapowiedziano tu 100 000 000 zł w kontrze do 50 000 000 zł z projektu), zatrudnienia, rodzaju przychodów. Niestety, wybranie tego rozwiązania pozbawi podatników możliwości zastosowania ulg (inwestycyjnych) wskazanych w innych przepisach ustawy o CIT.

Drugi z projektów wprowadza nowego podatnika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 1 ust. 3 ustawy o CIT dodano spółki komandytowe oraz spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży określonej w przepisach informacji do naczelnika urzędu skarbowego.

W uzasadnieniu do projektu, Ministerstwo Finansów wskazuje, iż opodatkowanie podatkiem CIT również spółek komandytowych wynika z tego, iż stanowią one podstawę „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Wiedzę tą czerpie Ministerstwo m.in. z przekazanych przez podatników i inne zobowiązane podmioty informacji o schematach podatkowych (MDR).

Inne zmiany w projektach to m.in:

 • zwiększenie obciążenia podatkowego dla Polaków pracujących za granicą (tj. likwidacja tzw. „ulgi abolicyjnej” w PIT),
 • zwiększenie kręgu przedsiębiorców mogących korzystać z ryczałtu w PIT,
 • zmiany rozliczeń podmiotów powiązanych,
 • zmiany rozliczeń „spółek nieruchomościowych”, które zdefiniowano jako podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości,
 • obowiązek publikacji strategii i polityk podatkowych.

Link do zmian tzw. estoński CIT

Link do zmian m.in w SK

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *