Aktualności podatkowe

Aktualności: Wyjaśnienia MF do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Celem objaśnień jest wyjaśnienie pojęć z zakresu regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą z 23 października 2018r. (o zmianie ustawy o PIT i CIT oraz Ordynacja Podatkowa) i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian. Zmiany te to przypomnijmy: zmodyfikowanie mechanizmu poboru podatku u źródła przez płatnika, nowa definicja rzeczywistego właściciela i modyfikacja szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dokument zaś pokazuje kierunek interpretacji tych przepisów przez Ministra Finansów. Ministerstwo odnosi się do zagadnień z zakresu oddziaływania regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą i przedstawia sposób postępowania dla prawidłowego spełnienia obowiązków w szczególności w zakresie poboru podatku u źródła.

W niektórych przypadkach, objaśnienia odnoszą się także do stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy nowelizującej (dotyczy to między innymi uwag z zakresu celu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw unijnych, a także przesłanek odmowy przyznawania korzyści wynikających z tych aktów prawnych). W dokumencie poruszone zostały w szczególności zagadnienia związane z właściwym stosowaniem preferencji w opodatkowaniu podatkiem u źródła, a także kwestie dotyczące przepisów z zakresu podatku u źródła.

Generalnie, płatnicy po nowelizacji stawiają sobie przede wszystkim pytanie: czy pobrać podatek w mniejszej wysokości (ewentualnie zastosować zwolnienie) czy też zapłacić go i wystapić z wnioskiem o zwrot. Wyjaśnienia wskazują na zasady dokonywania tego zwrotu. Do występowania z wnioskiem o zwrot podatku u źródła uprawnieni są podatnicy oraz płatnicy podatku u źródła (ci ostatni w przypadkach, gdy zapłacili podatek z własnych środków i ponieśli ciężar ekonomiczny tego podatku).

W zakresie zastosowania preferencji, dokument zawiera stanowisko MF m.in. co do dochowania należytej staranności przez płatnika przy weryfikacji warunków zastosowania stawki innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku. Resort wyjaśnia, że przy ocenie dochowania należytej staranności należy brać pod uwagę charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika, a także powiązania z podatnikiem i możliwość faktycznego uzyskania informacji. Generalnie, zdaniem MF, w przypadku istnienia istotnych powiązań uprawniających, stanowiących jednocześnie warunek skorzystania ze zwolnienia, standard oczekiwań względem płatnika jest wyższy. Przyjmuje się, że taki płatnik powinien posiadać adekwatny dla w danych okolicznościach poziom dostępu do informacji na temat statusu odbiorcy należności, na przykład powinien mieć możliwość uzyskania wiarygodnych informacji od powiązanego odbiorcy płatności.

Dochowując należytej staranności należy – jak wskazuje MF – podejmować działania istotne z punktu widzenia zastosowania danej preferencji podatkowej w konkretnym przypadku. W szczególności dotyczy to:

1) weryfikacji otrzymanych dokumentów pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym (w tym na podstawie informacji dostępnych publicznie);

2) weryfikacji rezydencji podatkowej odbiorcy należności (w tym zakresie uwagę należy zwrócić na ryzyko rejestracji spółki w jednym państwie i zarządzanie jej z terytorium innego państwa – zagadnienie to zostało przedstawione w ostrzeżeniu MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu);

3) weryfikacji statusu kontrahenta jako podatnika, który uzyskuje przychód z tytułu otrzymanej należności oraz jej rzeczywistego właściciela, w tym poprzez pryzmat prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez ten podmiot.

Oceniając, czy należyta staranność została w określonym przypadku dochowana, należy uwzględniać powszechnie dostępne informacje na temat odbiorców należności. Źródłem takich informacji może być m.in. prasa branżowa, doniesienia medialne, publikowane informacje o lokowaniu przez daną grupę kapitałową spółek zależnych w państwach o korzystnym reżimie prawnym, publiczne (a w przypadku podmiotów, które z nich korzystają – także prywatne) rejestry (bazy danych) podmiotów, informacje uzyskane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) itd. Szczególną uwagę płatników powinny zwrócić informacje o tworzonych strukturach optymalizacyjnych.

W celu dochowania należytej staranności, w tym weryfikacji prowadzenia przez odbiorcę należności (spółkę) rzeczywistej działalności gospodarczej, płatnik może w szczególności zwrócić się do odbiorcy należności (spółki) z następującymi pytaniami oraz przeanalizować uzyskane od spółki odpowiedzi:

1) Jaki personel oraz zaplecze sprzętowe i lokalowe posiada spółka?

2) Czy członkami organu zarządzającego / dyrektorami spółki są osoby fizyczne (lub inne podmioty) pełniące te funkcje w sposób usługowy, w tym zwłaszcza osoby, które pełnią zbliżone funkcje w innych podmiotach?

3) Czy dokumenty dotyczące prowadzenia spraw spółki są podpisywane faktycznie w miejscu (kraju) jej rejestracji?

4) Czy spółka dysponuje w państwie rejestracji miejscem (wraz z niezbędną infrastrukturą/obsługą – fachowym personelem), w którym może odbywać się podejmowanie decyzji dotyczących spółki (w szczególności: posiedzenia organu zarządzającego, spotkania członków organu zarządczego)? Czy te spotkania odbywają się tych pomieszczeniach?

5) Czy adres siedziby/biura spółki jest wykorzystywany równolegle przez wiele podmiotów? Jeżeli tak, przez ile podmiotów? Czy podmioty te są powiązane (co może uzasadniać korzystanie z tego samego biura)?

6) Czy członkowie organu zarządzającego Spółki posiadają lokalne (odpowiadające siedzibie spółki) adresy e-mail/telefony stacjonarne lub komórkowe służbowe?

Ministerstwo zaprasza do przesyłania uwag do projektu objaśnień do 30 czerwca 2019 r. Publikacja projektu ma na celu umożliwienie przeprowadzenia możliwie szerokich konsultacji dokumentu przed wydaniem jego finalnej wersji. MF zastrzega przy tym, że, objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o przedstawienie nowych zagadnień i komentarzy. Na kierunek ewentualnych zmian wpływać będzie analiza praktyki stosowania przepisów z zakresu podatku u źródła.

Link do konsultacji

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *