Aktualności podatkowe

Aktualności: Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone

_MG_9672m.jpgMinisterstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

 • Wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r. – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który trafił do konsultacji wewnątrzresortowych.
 • To odpowiedź na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów (MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach.
 • Jednocześnie MF prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób zmniejszy i uprości obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

 

Najważniejszą zmianą jest wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
 • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania,

W celu uproszczenia systemu podatkowy oraz ze względu na ważny interes podatników, planuje się wydłużenie tych terminów do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania podatkowego). Ma to objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

 

 

Zakres obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych w zakresie cen transferowych

 

 

Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932, z późn. zm.), zwanej dalej „nowelizacją”, wprowadzono istotne zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na podatników w zakresie cen transferowych.

Zgodnie z nowelizacją na podatników zostały nałożone następujące obowiązki:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 2b i 2d, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą PIT”, oraz art. 9a ust. 2b i 2d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą CIT”;
 • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy PIT oraz art. 9a ust. 7 ustawy CIT;
 • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (PIT/TP i CIT/TP), o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy PIT oraz art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Termin, w którym podatnicy są zobowiązani do spełnienia ww. obowiązków upływa – co do zasady – w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego, co wynika z ww. przepisów.

 

Przyczyny i potrzeba przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

 

Ze względu na to, że nowelizacja nałożyła po stronie podatników tak dużą ilość obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych po raz pierwszy (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie), których dodatkowo termin realizacji przypada – co do zasady – na jeden dzień, tj. dzień złożenia zeznania podatkowego, podatnicy zobowiązani do spełnienia ww. obowiązków wskazują na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych ze spełnieniem tych obowiązków w ustawowym terminie. Podatnicy wskazują także, że istnieje duże ryzyko niewypełniania tych obowiązków w terminie ze względu na wprowadzenie tych wymogów po raz pierwszy, a co za tym idzie niewystarczający czas na dostosowanie się podatników i rynku do nowych bardzo wysokich oczekiwań dokumentacyjnych.

Dodatkowo, po stronie podatników pojawiają się coraz nowsze praktyczne wątpliwości związane m.in. ze sposobem składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania. Oprócz tego, podatnicy wskazują na szereg problemów natury technicznej utrudniających realizację wyżej wymienionych obowiązków (m.in. problemy techniczne związane ze składaniem uproszczonego sprawozdania w kontekście funkcjonowania spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego).

W związku z powyższym, w celu uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, proponuje się wydłużenie o maksymalnie pół roku terminów związanych ze spełnieniem ww. obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.

 

Podstawa prawna wydania rozporządzenia

 

Podstawę prawną wydania rozporządzenia stanowi art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (z wyjątkiem terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118), określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu. W celu wykonania powyższej delegacji w niniejszym rozporządzeniu określono:

 • rodzaje czynności, którym termin wykonania został przedłużony (§1 rozporządzenia),
 • grupy podatników, którym przedłużono terminy (§2 rozporządzenia), oraz
 • dzień upływu przedłużonego terminu (§3 rozporządzenia).

 

Szczegółowy opis zakresu rozporządzenia

 

Przedłużenie terminów dotyczy podatników wskazanych w przywołanych przepisach ustawy PIT i ustawy CIT, na których ciążą obowiązki do wykonania czynności polegających na sporządzeniu dokumentacji podatkowej, złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i dołączeniu uproszczonego sprawozdania. Przedłużenie terminów na mocy rozporządzenia odnosi się do odpowiednich terminów w zakresie:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowej wskazanych w art. 25a ust. 2f i 2i ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2f i 2i ustawy CIT,
 • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wskazanych w art. 25a ust. 7 ustawy PIT i art. 9a ust. 7 ustawy CIT oraz
 • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania wynikających z art. 45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Wymaga podkreślenia, że przedłużenie terminów wynikających z art. 45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT obejmuje wyłącznie uproszczone sprawozdanie (PIT/TP i CIT/TP). W przywołanych przepisach określony został obowiązek „dołączania” do zeznania podatkowego uproszonego sprawozdania (PIT/TP i CIT/TP) co w obowiązującym stanie prawnym oznacza, że sprawozdanie to stanowi załącznik do zeznania podatkowego, a w konsekwencji jest składane w terminie złożenia tego zeznania. Z tego względu w przywołanych przepisach nie określono wprost terminu dołączenia uproszczonego sprawozdania. Termin ten jest bowiem zbieżny z terminem określonym dla zeznania podatkowego. Tym samym podatnicy, którzy skorzystają z wydłużonego terminu do złożenia uproszczonego sprawozdania będą obowiązani w dotychczasowym terminie (tj. co do zasady do 30 kwietnia lub do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym) złożyć zeznanie podatkowe (np. PIT-36, PIT-36L, CIT-8, CIT-8a, CIT-8b). Natomiast dołączenie uproszczonego sprawozdania (PIT/TP i CIT/TP) do złożonego wcześniej zeznania podatkowego będzie mogło nastąpić w terminie późniejszym w związku z proponowanym wydłużeniem terminu jego złożenia o 5 miesięcy w przypadku PIT/TP i 6 miesięcy w przypadku CIT/TP. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że dołączenie uproszczonego sprawozdania w terminie przedłużonym na podstawie niniejszego rozporządzenia nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania korekty lub aktualizacji zeznania podatkowego.

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 2b ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2b ustawy CIT obejmuje wszystkie elementy dokumentacji wskazane w tych przepisach. Dotyczy to również opisu wskazanego w ust. 2b pkt 3, dla którego został przewidziany dodatkowy termin na jego sporządzenie. Zgodnie z ust. 2f opis ten sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną. Termin ten został wprowadzony do ustawy PIT oraz ustawy CIT ze względu na to, że sporządzenie przedmiotowego opisu jest niemożliwe w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego, tj. jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, które powinno być zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego (co do zasady koniec czerwca). Oznacza to, że wydłużenie terminu w drodze rozporządzenia do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (co do zasady do końca września) niweluje potrzebę dodatkowego wydłużenia tego terminu, gdyż do czasu upływu przedłużonych terminów na podstawie projektowanych przepisów rozporządzenia powinny być już znane wszystkie dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a zatem dokumentacja podatkowa będzie mogła być sporządzona w zakresie wszystkich elementów wskazanych w ustawie o PIT i ustawie o CIT.

W rozporządzeniu określono także dzień upływu wydłużonego terminu, którym będzie koniec dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatników, na których ciąży obowiązek wykonania wskazanych czynności. Przedłużenie omawianego terminu obejmuje ww. obowiązki, których terminy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami:

 • upływają w 2018 r. – w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za poprzedni rok podatkowy, tj. rok 2017 w przypadku gdy rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, lub
 • upływają w 2019 r. – w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za poprzedni rok podatkowy, tj. rok 2018 w przypadku gdy rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

Oznacza to, że w przypadku podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej np. zarówno za 2017 jak i 2018 r., terminy zostaną przedłużone w odniesieniu do obowiązków odnoszących się do obu tych okresów.

 

Wejście w życie rozporządzenia

 

Proponuje się, żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie rozporządzenia i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

 

Link do projektu

Link do procesu legislacyjnego

Komunikat MF: link

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *