Polityka Prywatności i cookies Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego Spółka z o.o.

Polityka Prywatności

w Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego Sp. z o.o. (dalej „Kancelaria”)

 na stronie internetowej http://www.taxadvisorypoland.pl oraz http://www.podatkisamorzadu.pl

z dnia 1 lutego 2022r.

 1. Uwzględniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 2. W niniejszej polityce opisujemy podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania do naszej Kancelarii.
 3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO.
 4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 5. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
 6. Zbieramy tylko dane osobowe wpisane w formularz na naszej stronie. Prosimy o podanie standardowych informacji, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i treść zapytania.
 7. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów :- wysyłka newslettera,- odpowiedź na zadanie pytanie,- przedstawienie oferty Kancelarii, – przesłanie informacji o usługach Kancelarii.
 8. Podstawa prawna przetwarzania – przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody, którą Państwo nam udzielacie. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Kancelarii do momentu wycofania zgody.
 10. Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane jedynie firmom zapewniającym obsługę IT naszej Kancelarii (np. administrator strony, podmiot świadczący usługę wysyłki newslettera). Możemy też przekazać dane Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
 11. Administratorem danych jest Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego Spółka z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr 0000945962, kapitał zakł. 50 000 zł., NIP 5252891834.
 12. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez naszą Kancelarię danych osobowych, prosimy o kontakt: admin@taxadvisorypoland.pl . Na ten sam adres można dokonać aktualizacji przekazanych nam danych osobowych.
 13. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania maila na adres admin@taxadvisorypoland.pl .
 14. Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
 15. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez naszą Kancelarię danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku chęci realizacji tych praw – prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania na maila na adres admin@taxadvisorypoland.pl.
 16. W przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez naszą Kancelarię danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania maila na adres admin@taxadvisorypoland.pl .
 17. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w http://www.giodo.gov.pl.

Politykę znajdą też Państwo pod tym linkiem w formie PDF

Polityka Ochrony Danych Osobowych