VAT i PIT w oświacie – wybrane aspekty i interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów dotycząca opodatkowania VAT czynności edukacyjnych.

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

w ostatnim roku obserwowaliśmy zmiany praktyki kwalifikowania czynności sektora jako działania w ramach VAT. W wyniku centralizacji, gminy zobowiązane zostały do rozliczania dla potrzeb VAT obrotów szkół. Obserwujemy wiele sporów z organami podatkowymi. Jednym z istotniejszych jest pytanie o opodatkowanie VAT czynności szkół i przedszkoli. Nie jest jasne jak traktować podpisywane przez szkoły umowy barteru czy sponsoringu, czynności Rady Rodziców, kiermasze, bale i zbiórki organizowane przez szkoły. Istnieje ważne orzecznictwo w tej sprawie. Dużo zmieni też wydana niedawno interpretacja ogólna MF.

Wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy są zatem kolejny raz znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów. Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę.

Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów nie będących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy.

Podmioty z mieszanym rodzajem działalności mają często ogromny problem z prawidłowym kwalifikowaniem prowadzonych działań i projektów dla celów opodatkowania i odliczania VAT. Spory toczą się też na bazie obecnej wykładni przepisów prezentowanej przez Ministerstwo Finansów i niektóre sądy administracyjne – iż jedynym prawidłowym sposobem odliczania VAT w sektorze jest stosowanie prewspółczynnika.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

1.  Kiedy jednostka musi naliczyć i może odliczyć VAT   

 • jednostka jako podatnik,
 • czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
 • kiedy przysługuje odliczenie.

2.  Czynności szkół  i przedszkoli

 • usługi w zakresie edukacji publicznej,
 • zwolnienie z VAT a niepodleganie,
 • dodatkowe godziny,
 • wyżywienie w szkole i przedszkolu,
 • pracownicy administracyjni, nauczyciele i pomoc nauczyciela,
 • stanowiska organów podatkowych,
 • wiążące interpretacje prawa podatkowego,
 • orzecznictwo sądowe,
 • przełomowe orzeczenia NSA,
 • interpretacja ogólna MF – jakich usług dotyczy, od kiedy należy zmienić rozliczenia, wpływ na strukturę.

3.  Praktyka stosowania przepisów

 • postępowania,
 • zmiany w wewnętrznych regulacjach,
 • rekomendacje.

4. Rodzaje czynności i ich rozliczanie dla VAT

 • czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
 • najem,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • stawki, zwolnienia,
 • kasy fiskalne,
 • faktury, korekty faktur,
 • transakcje międzynarodowe, import usług, WNT, WDT,
 • podstawa opodatkowania,
 • deklaracje cząstkowe.

5.  Kiedy projekt jest w ramach działalności gospodarczej?

 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • kryteria rozróżnienia obszarów działalności,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych,
 • rola umów, regulaminów,
 • specyficzne czynności – umowy kooperacyjne pomiędzy jednostkami, wspólne przedsięwzięcia, bartery, darowizny, wymiany świadczeń, umowy sponsorskie,
 • „zamiar” dla VAT,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności,
 • zmiana w praktyce opodatkowania dotacji VAT – jakie czynniki wziąć pod uwagę?
 • pojęcie VAT kwalifikowanego,
 • od czego zależy kwalifikacja dla VAT?

6.  Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie

 • koszty ogólne i inwestycyjne,
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • klucze przypisania,
 • czy możliwe jest stosowanie kilku metod jednocześnie?
 • jak uzasadnić związek z czynnościami opodatkowanymi?
 • koszty ogólne i bieżące – a koszty inwestycyjne,
 • prewspółczynnik stosowany wstecz (lata przed 2016r.),
 • stanowiska organów podatkowych.

7.  Autorskie koszty uzyskania przychodów

 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • stanowiska organów podatkowych,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • orzecznictwo sądowe.

8.  Koszty po zmianie przepisów podatkowych

 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • dzieło i prawa autorskie, twórcy i artyści,
 • rodzaje działalności.

9.  Aspekty praktyczne

 • rola umów,
 • regulaminy wynagradzania,
 • odpowiednie dokumentowanie,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?

10.  ZUS w projektach twórczych  

 • istota umowy o dzieło,
 • umowa o dzieło a zlecenie,
 • powtarzalność czynności i ich rezultat,
 • kontrole w tym zakresie,
 • Czy ZUS może zakwestionować przyjęty rodzaj umowy i domagać się składek?
 • Jak opisać umowę aby ZUZ nie zakwestionował jej charakteru?

11. Inne zmiany istotne dla sektora

 • likwidacja deklaracji VAT,
 • nowy JPK,
 • e-faktury – planowane przepisy,
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacją dot. rejestru podatników VAT,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?
 • MDR – zgłoszenia schematów podatkowych, procedury – od kogo wymagane?
 • Metodyka należytej staranności.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów dotyczących 50% KUP i ZUS twórców oraz VAT w projektach jak również najnowszych i planowanych zmian tych przepisów w tym praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń),
 • znajomość skutków wydania interpretacji ogólnej dot. VAT w oświacie i opiece,
 • znajomość najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych, przede wszystkim szkolenie pomoże jednostkom oraz samorządom podjąć decyzję co do dalszego rozliczania niektórych obrotów jednostek dla VAT bądź o rezygnacji z ich rozliczenia. Rezygnacja z rozliczania pozwoli na zmniejszenie obciążeń administracyjnych w jednostkach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • szkoły,
  • uczelnie wyższe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • muzea,
  • instytucje kultury,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • spółki komunalne,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,

podmioty wykonujące zadania publiczne