Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Kongres I

Szanowni Państwo,

tematyka podatkowa coraz częściej dotyka również podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Niedawne zmiany w przepisach rozszerzyły katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT.

Ostatnie orzecznictwo na nowo definiuje pojęcie podatnika VAT. Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Wiele wątpliwości wiąże się z rozliczaniem dotacji (kiedy VAT jest kwalifikowany, jak dokumentować kwalifikowalność i kiedy należy opodatkować dotację) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). W praktyce bowiem spotkamy się często z sytuacją gdy wobec braku odpowiedniego zaplanowania inwestycji jednostka musi dopłacić VAT niejako „z własnej kieszeni”.

Jednostki sektora rozbudowują zatem działy podatkowe. Zatrudniane są nowe osoby nie posiadające najnowszej wiedzy z zakresu podatków. Rodzi to ryzyko błędów i odpowiedzialności osób decyzyjnych w jednostce za zobowiązania podatkowe. Z drugiej strony, jednostka może nie wykorzystywać optymalnie wszystkich możliwości np. odliczeń VAT.

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowała szkolenie dla osób rozpoczynających rozliczanie podatku VAT w jednostkach z sektora. Szkolenie wprowadza podstawowe pojęcia VAT, pozwoli zaznajomić się z specyfiką rozliczania podatku od towarów i usług w podmiotach, które nie prowadzą działalności gospodarczej nastawionej na zysk. Osoby prowadzące księgowość będą mogły zweryfikować czy prawidłowo uznają poszczególne wpływy do jednostki za opodatkowane VAT, zakupy za podlegające odliczeniu oraz rozliczają koszty ogólne. Omówione zostaną też problemy podatkowe w rozliczaniu dotacji jak również ryzyka, które powstają w przypadku nieprawidłowej klasyfikacji dotacji. Program obejmie ponadto najnowsze orzecznictwo oraz zmiany w VAT, zwłaszcza w odniesieniu do zwrotnego obciążenia.

 

Podstawy VAT

 

 • Wprowadzenie do VAT,
 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Prawo rządzące podatkiem VAT,
 • Rola prawa Unii Europejskiej
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Gdzie szukać przepisów i orzeczeń
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT

 

Podatnik i czynności opodatkowane

 

 • Definicja podatnika VAT
 • kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
 • centralizacja VAT – specustawa i orzecznictwo,
 • dofinansowanie – jak podjąć decyzję co do kwalifikowalności VATu w danym przedsięwzięciu,
 • wywłaszczenia,
 • odszkodowania,
 • najem i dzierżawa,
 • dotacje celowe i projektowe,
 • zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • sprzedaż nieruchomości i środków trwałych,

 

Elementy podatku

 

 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki VAT
 • Zwolnienia z VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

 

Odliczanie VAT

 

 • Zasady odliczania VAT – od jakich zakupów przysługuje prawo do odliczenia a od jakich nie
 • Momenty odliczania VAT, kiedy powstaje prawo do odliczenia
 • Proporcja odliczania VAT – istota oraz zasady kalkulacji, alokacja bezpośrednia
 • Pojęcie prewspółczynnika;
 • jak wyliczyć współczynnik i jak go korygować;
 • alokacja bezpośrednia zakupów;
 • kiedy podmiot może odpowiadać za rozliczenie VAT jako nabywca – nowe towary;
 • jak rozliczyć VAT i jak wystawić fakturę w tzw. zwrotnym rozliczeniu,

 

Kwestie formalne

 

 • Korekty faktur
 • Obowiązki dokumentacyjne i techniczne:
 • rejestry
 • faktury
 • deklaracje
 • informacje podsumowujące,
 • kasy fiskalne.

 

Inne kwestie istotne dla sektora

 

 • Transakcje międzynarodowe – podstawy
 • Nieodpłatne przekazania a VAT
 • Rola wewnętrznych procedur podatkowych
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe rozliczenia VAT
 • zabezpieczanie ryzyka podatkowego w jednostce,
 • występowanie o interpretację Ministra Finansów;
 • przygotowanie do kontroli podatkowej – obszary „wrażliwe”.

 

SESJA PYTAŃ

 

 

Cel szkolenia:

 • przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie głównie podatku VAT występujących w działalności podmiotów publicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w szczególności ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i uchwały NSA i specustawy.

 

Korzyści dla uczestników:

 • nowe osoby w departamencie podatków będą mogły zdobyć wiedzę niezbędną na ich stanowisku, kurs dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem gównie podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (pracowników departamentów podatkowych, finansów, księgowości, prawnych, inwestycji) oraz prawników wewnętrznych jednostek, w podmiotach takich jak:

  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.

 

 

Wykładowca

 

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilku centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.