Opodatkowanie dotacji VAT, split payment, kwalifikowalność VAT w projektach, odwrotne obciążenie, kasy fiskalne i inne nowości w VAT 2018

Opis i cel szkoleniaKongres I

 

Szanowni Państwo,

rok 2017 i 2018 przynoszą bardzo wiele zmian w regulacjach dotyczących VAT. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Planowane jest wprowadzenie rewolucyjnej zasady podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje jak również wprowadzenie listy czynności, które będzie musiał wykonać podatnik aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe gdy nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT.

Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). W praktyce bowiem spotkamy się często z sytuacją gdy wobec braku odpowiedniego zaplanowania inwestycji jednostka musi dopłacić VAT niejako „z własnej kieszeni.

Obserwujemy zmiany praktyki kwalifikowania czynności sektora jako działania w ramach bycia podatnikiem VAT np. przełomowe orzecznictwo dotyczące szkół, przedszkoli, MOPSów, uznaje dotychczasową praktykę organów podatkowych za nieprawidłową. Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych. Opublikowano ponadto nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 

 1. VAT a dotacje – zmiana podejścia MF i nowe orzecznictwo
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • VAT kwalifikowany – orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach,
 • stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo.

 

 1. Podzielona płatność (split payment) w VAT i inne zmiany związane z uszczelnianiem podatków
 • wpływ na płynność jednostek sektora finansów publicznych,
 • ryzyka dla sektora finansów publicznych,
 • konto VAT,
 • zachęty podatkowe,
 • pojęcie należytej staranności w VAT, jak daleko sprawdzać kontrahenta,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych
 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • faktury i deklaracje,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Kasy fiskalne 2018r.
 • nowe rozporządzenie,
 • kasy rejestrujące on-line i Centralne Repozytorium Kas,
 • limit obrotów,
 • czynności,
 • kto jest zobowiązany zainstalować kasę,
 • praktyka sektora finansów publicznych.

 

 1. Nowe sankcje w ustawie
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • sankcja 30%, 20% i 100%,
 • orzecznictwo sądowe w tej materii,
 • postępowanie dotyczące korekt deklaracji w nowym stanie prawnym.

 

 

 1. Czynności szkół, przedszkoli, usługi opiekuńcze – przełomowe orzeczenia
 • NSA – dwa przełomowe wyroki z 9 czerwca 2017,
 • MOPS, GOPS jako podatnik VAT,
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 1. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji
 • orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne,
 • odliczanie VAT od targowiska – wyrok z 29 sierpnia 2017r.

 

 1. Zmiana praktyki w zakresie wywłaszczenia i sprzedaży nieruchomości
 • czy zawsze należy zapłacić VAT z tytułu wywłaszczenia gruntów np. pod autostradę?
 • co zrobić gdy zapłacono podatek a obecnie zgodnie z orzecznictwem nie było to konieczne?
 • jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?

 

 

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w przepisach jak i najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

 

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury.

 

Wykładowca

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.