Odliczanie i naliczanie VAT w scentralizowanym samorządzie – opodatkowanie dotacji, VAT kwalifikowany oraz zmiana podejścia odnośnie budowy kanalizacji

 

Opis i cel szkolenia

 Kongres I

Szanowni Państwo,

centralizacja stała się faktem, pierwsze JPK zostały wysłane. Rysuje się już co prawda praktyka stosowania nowych regulacji przez organy podatkowe, tematyka nie pozostaje jednak bez wątpliwości – szczególne problemy sprawiają nowe czynności opodatkowane w jednostkach budżetowych i aktywności szkół. W czerwcu NSA wydał ciekawe wyroki odnoszące się do traktowania dla potrzeb VAT czynności szkół i przedszkoli. Nie są jasne zasady traktowania czynności opiekuńczych MOPS, OPS czy GOPS.

Coraz więcej samorządów odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych np. ostatnio ograniczające bardzo istotnie odliczenie VAT z tytułu budowy i eksploatacji kanalizacji w gminach.

Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie zwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych.

Wiele wątpliwości wiąże się z rozliczaniem dotacji (kiedy VAT jest kwalifikowany, jak dokumentować kwalifikowalność i kiedy należy opodatkować dotację) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). W praktyce bowiem spotkamy się często z sytuacją gdy wobec braku odpowiedniego zaplanowania inwestycji Gmina musi dopłacić VAT niejako „z własnej kieszeni”.

Ponadto, warto zapoznać się z kolejnymi zmianami w przepisach dotyczących VAT, np. sankcjami podatkowymi.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 

 1. Kiedy JST musi naliczyć i może odliczyć VAT
 • JST jako podatnik -przełomowe orzecznictwo NSA,
 • czynności opodatkowane JST – zmiana praktyki,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • bartery, darowizny, sponsoring,
 • czynności opodatkowane specyficzne dla samorządu,
 • orzecznictwo dotyczące szkół i przedszkoli, traktowanie „wsadu do kotła”,
 • orzecznictwo dotyczące usług opiekuńczych,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

 

 1. VAT a dotacje
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • przełomowe orzecznictwo NSA dot. kwalifikowalności VAT,
 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

 

 1. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie a nowe inwestycje
 • pojęcie prewspółczynnika;
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • przełomowe orzeczenie WSA w Bydgoszczy,
 • klucze przypisania,
 • najnowsze negatywne orzecznictwo- odliczenie od kosztów budowy i eksploatacji kanalizacji.

 

 1. Zmiany w VAT
 • odwrotne obciążenie – kiedy jednostka musi rozliczyć VAT za zbywcę,
 • czy jednostki dotyczy regulacja w sprawie „podwykonawcy” usługi budowlanej?
 • jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT.
 • zmiany w zakresie dodatkowej sankcji 30%, 20% i 100% VAT.

 

 1. Praktyka VAT po centralizacji
 • obieg informacji w JST,
 • rejestry, podrejestry, deklaracje VAT i deklaracje cząstkowe,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • stawki VAT np. najem obiektów sportowych – 8 czy 23%,
 • faktury w nowym systemie rozliczeń,
 • umowy z kontrahentami,
 • wzajemne fakturowanie jednostek i zakładów oraz Gminy/Miasta/Powiatu,
 • jakie transakcje ujmować w nowych deklaracjach, które są zwolnione, które opodatkowane, które wpływy są „poza VAT”.

 

 1. Zmiana praktyki w zakresie wywłaszczenia i sprzedaży nieruchomości
 • czy zawsze należy zapłacić VAT z tytułu wywłaszczenia gruntów np. pod autostradę?
 • co zrobić gdy zapłacono podatek a obecnie zgodnie z orzecznictwem nie było to konieczne?
 • jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?
 • nowe orzeczenia i stanowiska organów podatkowych a praktyka.

 

 

 

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w przepisach jak i najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

 

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury.

 

Wykładowca

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.