Aktualności podatkowe

Aktualności: Dopuszczalne modyfikacje umów leasingu, zmiany stron umowy i sprzedaż przedmiotu leasingu a CIT

classic blue coupe die cast model

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, która wyjaśnia ewentualne wątpliwości co do modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego w trakcie trwania umowy. W interpretacji wskazano zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy leasingu (w tym co do okresu jej trwania, czy wysokości rat leasingowych), które nie mają wpływu na jej treść jako umowy leasingu dla celów podatkowych i tym samym nie powodują konieczności ponownego podatkowego jej weryfikowania. Rozstrzygnięto również kwestię ustalenia wysokości przychodu w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej, w trakcie trwania umowy.

Modyfikacja   postanowień   umowy   leasingu,   a   zachowanie   warunków   klasyfikacji umowy jako leasing operacyjny albo finansowy

W  sytuacji,  gdy  strony  decydują  się  na  zmianę  postanowień  umowy  leasingu  operacyjnego  konieczne jest zbadanie, czy nowe warunki umowy spełniają kryteria wynikające z art. 17b ust. 1 ustawy  o  CIT  (art.  23b  ust.  1  ustawy  o  PIT).  Analogicznie,  w  przypadku  planowanej  zmiany  postanowień  umowy  leasingu  finansowego  konieczne  jest  zbadanie  wpływu  projektowanych  modyfikacji na kryteria przewidziane w art. 17f ust. 1 ustawy o CIT (art. 23f ust. 1 ustawy o PIT). 

Modyfikacje umowy leasingu mogą dotyczyć w szczególności zmiany harmonogramu płatności poprzez:

•obniżenie  wartości  wymagalnych  rat  leasingowych  wskutek  wydłużenia  okresu  trwania  umowy,

•zwiększenie  wartości  wymagalnych  rat  leasingowych  wskutek  skrócenia  okresu  trwania  umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu),

•zawieszenie przez określony okres płatności rat,

•obniżenie przez określony okres płatności rat,

•wydłużenie  okresu  trwania  i  obniżenie  wartości  wymagalnych  rat  leasingowych,  przy  jednoczesnym      zawieszeniu      przez      określony      okres      płatności      rat      oraz      zwiększenie/zmniejszenie  wysokości  rat  leasingowych  po  upływie  danego  okresu  (o  wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych).

Ministerstwo poinformowało, iż w kontekście  brzmienia  art.  17a  pkt  2  ustawy  o  CIT  (art.  23a  pkt  2  ustawy  o  PIT),  jeżeli wymienione modyfikacje (w tym dotyczące  harmonogramu  płatności)  nie  powodują  naruszenia  warunków uznania danej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy, nie wpływają również na późniejsze stosowanie przez finansującego art. 17c albo art. 17g ustawy o CIT (art. 23c albo art. 23g  ustawy  o  PIT)  w  odniesieniu  do  transakcji  sprzedaży  na  rzecz  korzystającego  przedmiotu  umowy leasingu po jej zakończeniu.

Jednocześnie, Ministerstwo wskazuje, że niedopuszczalna  jest  taka  zmiana  warunków  umowy,  która  prowadziłaby  do  przekształcenia  umowy  leasingu  jednego  rodzaju  w  drugi  (zmiana  kwalifikacji  umowy)  –  obligatoryjnie  musi  bowiem  zachodzić  ciągłość  strony  dokonującej  amortyzacji  podatkowej  środka trwałego, stanowiącego przedmiot leasingu.

Modyfikacja  postanowień  umowy  leasingu  wymienionych  powyżej  w  połączeniu ze zmianą stron umowy

W przypadku modyfikacji treści umowy leasingu (w tym poprzez zmianę harmonogramu ),  połączonej  ze  zmianą  stron  umowy  w  drodze  cesji  lub  wstąpienia w stosunek leasingu (finansujący albo korzystający), Ministerstwo uważa, że należy odwołać się ponownie do art. 17a pkt 2 ustawy o CIT (art. 23a pkt 2 ustawy o PIT) in fine, zgodnie z którym w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Ustawy  o  CIT  i  PIT  nie  wyjaśniają  pojęcia  „innych  postanowień  umowy”.  Mając  jednak  na  uwadze literalne brzmienie przepisu, należy – objaśnia MF- przyjąć, że zwrot ten odnosi się do tych postanowień(warunków   umowy),   które   determinują   byt   prawny   umowy   leasingu   dla   celów   podatku   dochodowego. 

Ponadto,  wskazane  pojęcie  zawiera  się  w  zakresie  regulacji  odwołującej  się  do  podstawowego okresu umowy leasingu jako jednego z zasadniczych warunków uznania za leasing operacyjny  bądź  finansowy.

Zdaniem MF, przepis  ten  powinien  być  zatem  rozpatrywany  z  uwzględnieniem całości   uregulowań   ustawy   o   CIT   (ustawy   o   PIT)   dotyczących   opodatkowania   leasingu.   „(…) Żaden  przepis  prawa  nie  jest  oderwaną  jednostką,  lecz  występuje  w  pewnym  kontekście systemowym – jest częścią określonego aktu normatywnego, który z kolei jest częścią określonej gałęzi  prawa  przynależącej  do  systemu  prawa  polskiego.  Wykładając więc  dany  przepis  prawa,  należy brać pod uwagę jego relacje do innych przepisów danego aktu normatywnego (wykładnia systemowa wewnętrzna) oraz do przepisów zawartych w innych ustawach (wykładnia systemowa zewnętrzna).

Dalej, Ministerstwo wyjaśnia, że  zmianą  „innych  postanowień  umowy”  jest  wyłącznie  taka  zmiana,  w  rezultacie  której   umowa   przestałaby   spełniać   warunki   uznania   jej   za   umowę   leasingu   dla   celów   podatkowych.

Zmiana  stron  umowy  leasingu  powoduje  często  zmianę  innych  warunków,  istotnych  z  punktu  widzenia cywilistycznego dotyczących np.:

•ustanowionych zabezpieczeń do umowy leasingu,

•danych adresowych strony umowy leasingu,

•zasad  obciążania  korzystającego  dodatkowymi  opłatami  (poza  opłatami  mogącymi pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu (dotyczy to w szczególności przypadków, gdy  w  prawa  i  obowiązki  korzystającego  wejdzie  podmiot  prowadzący  jednoosobową działalność gospodarczą).

Przyjmuje się, wyjaśnia MF, że tego typu modyfikacje postanowień umowy leasingu, które nie wpływają na jej klasyfikację jako umowy leasingu dla celów podatkowych, nie są zmianami „innych postanowień umowy”, o których mowa wart. 17a pkt 2 ustawy o CIT (art. 23a pkt 2 ustawy o PIT) in fine.

Dodatkowo, Ministerstwo wyjaśnia, że w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego na rzecz podmiotu innego niż korzystający, w trakcie trwania umowy, przychodem finansującego jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z  jednoczesnym  zastrzeżeniem, że  jeśli  cena  sprzedaży  będzie  na  poziomie  wartości  kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z wartością rynkową.

Link do interpretacji.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Moose Photos on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *